• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo

Petrovo putovanje po Kini

60. godišnjica osnivanja NR Kine

Praznik Punog meseca

Takmičenje poznavalaca Kine
više>>

Đia Ćinglin održao govor na simpozijumu preduzetnika Kine i Ekvadora o investicionoj saradnji
U Pekingu otvoren simpozijum protiv nasilja nad �enama i o u�e��u mu�karaca u borbi protiv nasilja
Povodom 10.medjunarodnog dana borbe protiv nasilja nad �enama, Svekineska federacija �ena, Fond UN za populaciju I Razvojni fond UN za �ene danas su u Pekingu zajedno organizovali simpozijum protiv nasilja nad �enama I o u�e��u mu�karaca u borbi protiv nasilja.
Zavr�en 8. sastanak Kinesko-srpskog me�ovitog privrednog komiteta 2009/11/25
Google
Web serbian.cri.cn
 Vesti iz Kine  Vesti iz sveta
v Tela osam poginulih kineskih vojnika sa Haitija stigla u Peking 01/19 10:40
v Amerika uvodi antidampinšku carinu na uvoz kineskih cevi 11/25 21:22
v Kina smatra da je ispunjavanje sopstvenih obaveza ključ za uspeh konferencije u Kopenhagenu 11/25 18:58
v Kina se odlučno protivi prodaji amerićkog oružja Tajvanu 11/25 16:17
v U Pekingu održana izložba vrednih umetničkih radova 11/25 15:55
v U Pekingu otvoren simpozijum protiv nasilja nad ženama i o učešću muškaraca u borbi protiv nasilja 11/25 14:37
v Uskoro četvrti sastanak lidera dve obale Tajvanskog moreuza 11/25 12:45
više>>
v �ia �inglin se sastao sa predsednikom predstavni�kog doma kongresa Ekvadora 11/25 13:05
v Utemeljen dijalog na visokom nivou u oblasti privrede izme�u SAD i Indije 11/25 11:43
v SAD i Indija �e poja�ati strate�ke partnerske odnose i saradnju u bezbednosti 11/25 10:30
v Odr�an 146. plenarni sastanak BIE u Parizu 11/25 09:51
v Iran o�ekuje kokretne garancije zapadnih zemalja oko snabdevanja nuklaernim gorivom 11/25 09:44
v Zavr�en Kinesko-srpski privredno-trgovinski forum 11/25 09:39
v Zavr�en 8. sastanak Kinesko-srpskog me�ovitog privrednog komiteta 11/25 09:37
v �ia �inglin se sastao sa predsednikom Ekvadora 11/25 09:32
vi�e>>
  Aktuelni prilog Kina
Hu �intao : Kina �eli da sa drugim zemljama ula�e napore za ostvarenje odr�ivog rasta svetske privrede
vi�e>>
  Aktuelni prilog Svet
Otvoren 17-ti nezvani�an sastanak lidera APEK-a
vi�e>>
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...
Poseta delegacije KRI-a Rumuniji, Srbiji i Hrvatskoj
Razni organi vlade provincije Se�uan preduzeli mere za pru�anje podr�ke stranim kompanijama u Se�uanu
Mladost "zablistala'' u volonterskom radu na zapadu Kine
Grad �engde pobolj�ava stanje �ivotne sredine
vi�e>>
vi�e>>

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
Dru�tveni �ivot
Preko slobodnog tr�i�ta rada I samozapo�ljavanja do boljeg �ivota 2009-11-24
Zapo�ljavanje je jedna od najva�nijih stvari u �ivotu svakog �oveka. Do 1978.godine, u Kini je sprovodjen sistem zapo�ljavanja na osnovu dr�avnog rasporedjivanja.
A Dan i njegova kreativna radionica 2009-11-16
Na putu ka Nacionalnom parku mo�varnih podru�ja La�ihai u gradu Li�iang u kineskoj jugozapadnoj provinciji Jun Nan, pa�nju prolaznika privla�i velelepna kapija, ukra�ena drevnim elementima. Na kapiji uo�ljivo pi�e na kineskom "Logor Vagang''.
vi�e>>
Kineska privreda
Grad �engde pobolj�ava stanje �ivotne sredine 2009/11/24
Grad �engde se nalazi u severoisto�nom delu provincije Hebei, nije mnogo udaljen od Pekinga. U proteklih nekoliko godina, odr�avaju�i zdrav i odr�iv razvoj privrede, ovaj grad neprestano ja�a izgradnju �ivotne sredine...
Pred zemljama isto�ne Azije stoji lepa perspektiva saradnje u energetskoj oblasti 2009/11/16
Kao velesila na podru�ju isto�ne Azije, kineska privreda ve� dugi niz godina bele�i trend brzog rasta, �to je energetskom snabdevanju donelo veliki pritisak. Pre godinu dana...
vi�e>>
Muzi�ka estrada
"Vrhunska kombinacija": An�eo dolazi 2009-11-24
Nedavno je peva�ki sastav kineskih i ju�nokorejskih zgodnih momaka, izdao svoj prvi album i osvojio �iroku pa�nju.Njihov temperament idola, savr�eni glasovi i zgodni plesni korci su privukli mnogobrojne mlade obo�avatelje...
D�ez koncert �panskog kvarteta Haume Vlaseka 2009-11-16
Tokom devetog muzi�kog �Okupljanja u Pekingu", �panski d�ez kvartet Haume Vlaseka je pekin�koj publici predstavio koncert u potpuno �panskom stilu.
Guda�ke pesme Kineske filharmonije 2009-11-09
�No� pod javorima" je kompozicija Sju D�enmina, koji je stvorio ovo muzi�ko delo prema istoimenoj pesmi iz osmog veka, od pesnika D�ang �i-a. Originalna pesma opisuje jednu mirnu no� na jugu Kine, koju Kinezi oduvek zovu vodena regija.
vi�e>>

U�imo kineski

China ABC

Prijateljska zona

Film
More>>
Na dana�nji dan
Horoskop
Tr�i�ta
Dnevna Kursna Lista
Prognoza
Na dana�nji dan
�ifre i vremenska razlika
Va�ni brojevi telefona u Kini
Informacije Kineske ambasade
Hoteli u Pekingu
  Anketa Online