• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-24 21:38:56    
"Vrhunska kombinacija": An�eo dolazi

cri

Nedavno je peva�ki sastav kineskih i ju�nokorejskih zgodnih momaka, izdao svoj prvi album i osvojio �iroku pa�nju. Njihov temperament idola, savr�eni glasovi i zgodni plesni korci su privukli mnogobrojne mlade obo�avatelje, koje prate grupu na svakom koraku. Sastav se zove „Vrhunska kombinacija". A njihov prvi album je An�eo dolazi.

Pesma Klovn je tu�na ljubavna pesma. Govori o jednom momku i njegovoj ljubavnoj monodrami. Premda on svesrdno voli jednu devojku, ne mo�e da zadobije njenu ljubav, ali ipak je �uva. U �itavoj pesmi te�e tuga a „klovn" tra�i radost u bolu. U pesmi se peva:" Ne �elim da odustanem od tebe. Gde �e� sakriti moju ljubav za tebe? Ne mogu da te pustim. Samo �elim da budem blizu tebe, kao ne�an klovn. Tvoj osmeh je moja sanjala�ka budu�nost. Igram klovna jer te volim."

„Vrhunska kombinacija" je kinesko-ju�nokorejska peto�lani sastav. �ine ga kineski momci D�ang Juan, Liu D�ou�eng, Li Mao, Ma �uejang i Ju�nokoreanac �in En�eng. Ime grupesimboli�e da je najbolja i marljivo stremi ka uspehu, obja�njava unutra�nji karakter i duh ove grupe. D�ang Juan-ov glas je suptilan i srebrnast, a odli�na peva�ka ve�tina grupu podi�e do idola. Liu D�ou�eng je veoma zgodan. Li Mao ima izvrsno ple�e, strastveno i vrlo atraktivno. Ma �uejang je diplomirao na muzi�kom fakultetu i svira �est instrumenata. �in En�eng je iz Ju�ne Koreje. On je ne�an i pristupa�an kao de�ko iz susedstva, tako da grupa ima sva svojstva idola. Njen �arm obe�ava veliki uspeh u budu�nosti.

Pesma „Vrhunske kombinacije" Poljubac je sre�na ljubavna pesma za sve zaljubljene parove. Svaka nota odi�e sla��u. Plesni aran�man direktno ispoljava sre�nu ose�ajnost.

U pesmi se peva:" Sviram na gitari, pevam o ljubavi i �ekam Dan Svetog Valentina. Stojim sam pred tvojim vratima sa ru�ama. Ljubim tvoje oko i �apu�em laku no�."

Krajem oktobra pro�le godine, „Vrhunska kombinacija" je izdala album An�eo dolazi, sa pet pesama. Delo je kineskih i ju�nokorejskih muzi�ara. Celi album govori o jednoj temi � ljubavi, i obja�njava razli�ite stavove o ljubavi u razli�itim situacijama.

Slede�a stanica je ve�nost je ljubavna pesma i tu�na i optimisti�ka. Stil pesme je sve�i R&B. Ne�na i dirljiva harmonija „Vrhunske kombinacije" peva o neograni�eno dubokoj ljubavi bez �aljenja. Oni pevaju:" Dva srca �ekaju ljubav i budu�nost. Samo �elim da ti ka�em laku no� i vidim tvoje nasmejano lice. Moja jedina �elja je �ivot sa tobom. Slede�a stanica je ve�nost."

Krajem 2007 godine, kompanija „Vrhunske kombinacije" poslala sastav u Ju�nu Koreju na pripreme, od godinu dana. U ju�noj Koreji je grupa ve�bala vokalizaciju, ples, jezik i fizi�ku kondiciju. Zahvaljuju�i tome, u�vrstila je ne samo osnovne ve�tine, nego i odlu�nost i duh. Posle toga, „Vrhunska kombinacija" je postala i grupa idola sa specifi�nim karakterom, izvrsnom sposobno��u pevanja i plesanja, te neograni�enim �armom.

Pesma An�eo dolazi ka�e da je An�eo do�ao u svet i doneo ljudima ljubav i nadu. �ivotnost i radost su tu. Pevaju:" U suvoj zemlji je pokopana hiljadugodi�nja slika. Stari putevi su tamo bili nekoliko vekova. Temperatura tela je ishlapila i ljudi su se pretvorili u kipove. Kad je ljubav ponovo do�la na svet, tu�na uspomena je nestala."

Glavna melodija ove pesme je plesna pesma Ju�ne Koreje kombinovana se sa Hip-hop-om, rokom, elektronskom muzikom i drugim muzi�kim elementima. Atraktivni i dinami�ni plesni korci i sadr�ajne promene u plesu su gledaoce vizuelno �okirali.

Tek posle izdavanja albuma, „Vrhunska kombinacija" je privukla pa�nju brojnih mladih ljudi. Njihove kompozicije su preuzela dobra mesta na skoro svim muzi�kim lestvicama, jer su njihove idolske karakteristike, savr�eni glasovi i atraktivni ples u skladu sa estetikom mladih. U stvari, ima i drugi razlog. �etiri kineskog �lana u grupi su bili najbolji peva�i na muzi�kom takmi�enju 2007 godine. Oni su ve� tokom takmi�enja osvojili mnoge obo�avatelje. Posle stvaranja grupe, broj obo�avatelja je udvostru�en. �irok spektar obo�avatelja garantovao njihov dobar po�etak u muzi�kim vodama.

Bombona je vesela i topla ljubavna pesma. Grupa je sama stvorila ovu kompoziciju. Pesma oslikava jedinstavnu ljubav na fakultetu. Melodija je �ivahna i lako se peva. U celoj pesmi se pro�ima slatka sre�a kao bombona. U pesmi se peva:" Jo� se se�am kad sam prvi put sedeo pored tebe, ljubav je rasla u mom srcu. Ti si bombona u mom srcu. Ne�emo odustati od jednog drugog. Mogu da vidim bezbrojne radosti i nade u budu�nosti. Razmahnimo krila i letimo slobodno!"