• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
• Grad �an�a 2009-09-25
�an�a je drevni kulturni grad sa istorijom du�om od tri hiljade godina. Reka Sjan�an proti�e krog njegov centar i deli ga na isto�ni i zapadni deo. Isto�ni deo grada li�i na sve velike moderne gradove: tu su razne robne ku�e, hoteli i savremene vi�espratnice. U zapadnom delu vlada mirnija i prijatnija atmosfera. Tamo su razne kulturne ustanove, �kole i parkovi.
• Arkti�ko selo Mohe 2009-09-01
Mohe se locirano u dubini najve�e pra�ume u Kini na planini Veliki Kingang, 90 kilometara udaljeno od centra istoimenog sreza. Po�to se nalazi na severnoj geografskoj paraleli od 53 stepena, prose�na temperatura u leto se kre�e oko idealnih 20 stepeni, pa u njega u to doba dolazi najve�i broj turista. Na severnom kraju sela je podignuta velika kamena plo�a sa natpisom �Arktik Kine� �to zna�i severni kraj Kine.
• Sokaci u Pekingu 2009-08-18
Op�te je poznato da je Peking glavni grad Narodne Republike Kine i da ima istoriju postojanja duzu od 3 hiljade godina. U kineskoj prestonici postoji izreka: Nisi pravi poznavalac Pekinga dok ne obidjes sve pekin�ke sokake. A ovde ih ima bezbroj i oni su kao krvni sudovi rasporedjeni po celom gradu. Ukoliko �ovek ho�e da oseti drevni kulturni i �ivotni miris Pekinga, on mora da obidje njegove uli�ice i sokake.
• Selo honcun 2009-08-04
U isto�noj kineskoj provinciji Anhuj nalazi se jedno malo, ali �uveno selo koje se zove �Honcun�. Ono je okru�eno planinama, a u njemu i dandanas postoje drevne seoske ku�e, mirne uli�ice, mali most i bistra voda. Razumljivo je otuda za�to Honcun, svojim specifi�nim prirodnim lepotama i kulturnom tradicijom, privla�i veliki broj doma�ih i stranih turista.
Vi�e>>
Pregled kineskih turisti�kih resursa

Kina ima �iroku teritoriju, lepe planine i reke i sjajnu kulturu. Turisti�ki resurs u Kini je vrlo bogatan, �to da ima ograman potencijal i �irok pogled za razvoj. Turizam ve� je bio novu bistru ta�ku u privrednom razvoju zbog razvoja kineske privrede i poja�anja otvorenja ka svetu. Do sada, izgradnje turisti�kih infrastruktura su bile pobolj�ane i da vi�e i vi�e stranaca izaberu Kinu da putuju.

Vrsta i tip kineskih turisti�kih resursa su mnogovrsni. Na primer, jezero Aiding u Singang-ujgurskoj autonomnoj pokrajini je najni�i mesto u Kini �ije je visina 155 metara ispod morske povr�ine i da je vrh �omolongma na planini Himalaja visok 8848.13 metara najvi�i planinski vrh u svetu koji se nalazi na visoravni �inhaj-Tibet. Razlika visine dostigne oko 9003 metara koja je jedinstvena pojava u svetu.


Tibetu

Si�uangbana

Jang �uo

hram �aolin

Izleti�te u Huang longu
Vi�e>>
• O kamenim pe�inama Sjangtang�an 2009-09-30
Prema istorijskim zapisima, planina �igu bila je obavezna stanica na putu izme�u gradova Jedu( dana�nji Lind�ang u provinciji Hebej ) i Djinjang( dana�nji Tajjuan u provinciji Sansi ). Imperator dinastije severni �i Gao Jang je naredio da se na planini �igu izgrade kamene pe�ine, hramovi i dvorci, kako bi se koristili za odmor, rekreaciju i hodo�a��e.
• Grad Harbin 2009-09-08
Grad Harbin se nalazi u provinciji Hajlondjan na severoistoku Kine I glavni je grad ove provincije. Nekada je Harbin bio malo selo na obali reke Sonhua u kojem je �ivelo nekoliko ribarskih porodica. Posle 1898. Godine miran �ivot tamo�njih stanovnika je zbog izgradnje �elezni�ke pruge potpuno poreme�en. U to vreme do�ao je veliki broj Rusa koji su izgradili �elezni�ku prugu, a istovremeno I pretvorili ovo malo ribarsko selo u grad.
• Ulica Guj�e u Pekingu 2009-08-26
Duboka je no�. Ti�ina je postepeno zamenila �um motora i u�urbanost dana. Ve�ina stambenih �etvrti je utonula u san. Me�utim, u jednoj maloj ulici u isto�nom delu Pekinga �ivot tek po�inje da se budi. To je ulica Guj�e, takozvana ulica hrane u Pekingu. Sa obe strane ove ulice, duga�ke oko 1500 metara, visi vi�e od 500 velikih i na hiljade malih crvenih fenjera oka�enih po bujnim kro�njama drve�a ili nad ulazima mnogobrojnih restorana koji...
• Zmajev dvor 2009-08-11
Uz zvi�duk vodi�a, na� �amac je kroz uzek ulaz u�ao u drugu dvoranu, gde nam do�ek prire�uje ��palir� �Dragocenih ptica grabljivica i �udesnih zveri�. Glomazan zmaj odsko�i, razne ptice se klanjaju pred feniksom, dva zmaja se igraju u vodi, majmuni se bezbri�no zabavljaju, lavovi kotrljaju lopte, a jedan detli� se krije me�u li��em drevnog drveta. Priroda je zaista velemajstor umetnosti. Od raznovrsnih stalaktita i stalagmita napravljen je � Zoolo�ki vrt �.
• Putovanje po Sjantanu 2009-07-28
Grad Sjantan se nalazi u centralnom delu kineske provincije Hunan, rodni kraj osniva�a Narodne Republike Kine Mao Cetunga. Sjantan je poznat kao grad lotosa I grad u kome je rodjeno vi�e �uvenih li�nosti iz savremene istorije Kine.
• Hangzhou---najljep�i kineski grad 2009-07-14
Mada smo bili iscrpljeni, taj grad bio je stvarno ne�to najljep�e �to smo vidjeli u Kini. Grad s preko 6 milijuna stanovnika najpoznatiji je po svom zapadnom jezeru, kojeg ukra�ava pagoda �estih harmonija iz 970. godine i potpuno je obnovljena i opremljena s klima ure�ajima, liftovima i eskalatorima.
Vi�e>>