• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-09-25 09:29:45    
Grad �an�a

cri
�an�a je drevni kulturni grad sa istorijom du�om od tri hiljade godina. Reka Sjan�an proti�e krog njegov centar i deli ga na isto�ni i zapadni deo. Isto�ni deo grada li�i na sve velike moderne gradove: tu su razne robne ku�e, hoteli i savremene vi�espratnice. U zapadnom delu vlada mirnija i prijatnija atmosfera. Tamo su razne kulturne ustanove, �kole i parkovi. Drevna �kola Juelu koja se nalazi u tom delu grada, �uvena je u zemlji i ima milenijumsku istoriju. Nju �ine paviljioni knjiga, nastavne sale, �itaonice i druge dvorane. �kola je podignuta pre hiljadu godina za vreme dinastije Song na brdu Juelu, zbog toga je dobila i ime ��kola Juelu�. Kroz istoriju, ona je uzgajila vi�e poznatih ideologa, knji�evnika, nau�nika i politi�ara. Medju njima su �uveni kineski fizi�ar �u Si, premijer dinastije �in Yen Guofan, osniva� NR Kine Mao Cetung i drugi. Danas je ova �kola deo univerziteta Hunan, ali zbog svog polo�aja u nauci i kineskoj istoriji, u njoj se �esto organizuju medjunarodni nau�ni skupovi. Li Sjuelin je student univerziteta Hunan. Govore�i o svom univerzitetu on isti�e da on postaje sve �uveniji u zemlji i inostranstvu zbog �kole Juelu. Li obja�njava: �Na� univerzitet je okru�an zelenilom i priroda je prekrasna. Osim toga, on je pro�et jakom atmosferom kulture. Veoma sam zadovoljan �to imam priliku da ovde studiram�. U zapadnom delu grada postoji jo� jedna prelepa atrakcija, a to je ostrvice �Pomorand�a� na reci Sjan�an. Kad dodje jesen celo ostrvice miri�e na pomorand�e jer ih je ovde posadjeno bezbroj. Ostrvice deli reku Sjan�an na dva toka koji se ponovo spajaju na drugom njegovom kraju. Sa njegovih obala mo�ete da u�ivate u pejza�ima �an�a. Kroz grad proti�e jo� jedna lepa reka koja se zove Liujan. U pesmi �Reka Liujan� upravo se opisuju njene lepote. Ako �elite da upoznate istoriju grada �an�a, najbolje je da posetite tamo�nji istorijski muzej. Tu se mogu videti dobro o�uvani ostaci �enskog tela iz dinastije Han pre 2000 godina i veliki broj dragocenih antikviteta, kao �to su drevno bronzano posudje, drevne svilene tkanine i slike na svili. U isto�nom delu grada vlada �ivost. Sa obe strane ulica su, jedna za drugom, robne ku�e i u njima se mogu prona�i ne samo raznovrsni lokalni proizvodi ve� i roba sa �uvenim svetskim markama. Kada se umorite od kupovine, mo�ete da udjete u bilo koji tamo�nji restoran i da probate lokalne narodne specijalitete. Gospodja Liu Vej je �iteljka ovog grada i stalni je gost restorana �Huogong�. Ona navodi: �Ovaj restoran ima istoriju du�u od 200 godina i veoma je �uven u gradu. Ovde se mogu na�i raznovrsni delikatesi, hladna i topla jela, a cene su prihvatljive. Volim da se sa prijateljima i kolegama nadjem u ovom restoranu jer ovde mo�emo da probamo gotovo sve vrste specijaliteta provincije Hunan kao i drugih krajeva Kine�.