• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
• Nacionalne manjine u provinciji �inghaj se bogate negovanjem nacionalne kulture 09/11 16:11
U provinciji �inghaj, na severozapadu Kine, �ive pripadnici tibetanske, mongolske, hujske i drugih narodnosti. Ova provincija je bogata nacionalnim kulturama. Poslednjih godina, vlast u provinciji �inghaj je preduzela mere za ''pove�anje prihoda pomo�u negovanja nacionalne kulture'' i pozvala zemljoradnike i sto�are da se kulturno anga�uju i time pove�aju svoje prihode i pobolj�aju �ivotni standard...
• O kineskoj nacionalnoj manjini Elun�un koja je vekovima �ivela u planinama 08/07 21:00
Pre vi�e od 40 godina pripadnici ove manjine vekovima su �iveli u planinama bave�i se lovom, smatraju�i veliku �umu kao ognji�te, a planine su im bile bog. Sada su si�li sa planina i ostavili lova�ke pu�ke. Uz du�no po�tovanje pripadnicima nacionalne manjine Elun�un, radoznali novinari na�eg Radija poku�ali su da se upoznaju sa njihovom pro�lo��u...
• Advokat uzbekistanske narodnosti gospo�a Fatima Mehmud 07/10 18:14
Advokat uzbekistanske narodnosti iz Sjin�iang-ujgurske autonomne pokrajine Fatima Mehmud je otvorila prvu advokatsku kancelariju za nacionalne manjine u Kini. Ona je iz grada Tan�eng, na severu Sjin�iang-ujgurske autonomne pokrajine. U ovom gradu, desetak kilometara od granice Kine i Kazahstana, �ivi 29 nacionalnih manjina, me�u kojima su uzbekistanska, ujgurska i ruska narodnost...
Vi�e>>
• Ningsjia-hujska autonomna pokrajina razvija umetnost plesa i izrade no�nje hujske narodnosti 2009-09-30
Ningsjia-hujska autonomna pokrajina je najve�e podru�je u Kini sa populacijom hujske narodnosti. U toku duge istorije ovde je formirana specifi�na narodna no�nja i umetnost plesa.
• Sve bolji i bolji �ivot pripadnika kineske nacionalne manjine Tu Jao 2009-08-28
U provinciji Guangsi na jugu Kine �ivi vi�e od 6 hiljada pripadnika specifi�ne nacionalne manjine Tu Jao, koja predstavlja ogranak nacionalnosti Jao. Vekovima �ive�i u planinskim podru�jima, dugo odvojeni od vanjskog sveta,bili su poznati po zaostaloj privredi i niskoj stopi proizvodnje..
• Srednjo�kolska odeljenja u unutra�njosti zemlje za decu iz Sin�ianga 2009-07-31
Mnogobrojni srednjo�kolci koji odrastaju u zaba�enim i pograni�nim podru�jima u Sin�iangu u zapadnom delu Kine sanjaju o tome da jednog dana krenu u vi�u srednju �kolu u nekom od gradova u unutra�njosti zemlje. Taj san je postao java kada je kineska vlada 2000. godine po�ela da �alje grupe odli�nih �aka iz Sin�ianga u vi�e srednje �kole u unutra�njosti...
• Morska lepota kao slika sna 2009-07-03
Kina je mnogonacionalna zemlja, a narodnost �ing, koja broji vi�e od 20 hiljada pripadnika, naseljava Dongsing, grad u jugozapadnom delu Guangsija. Po�imo zajedno da osetimo �ari Dongsinga.
vi�e>>
• Drevni ples ''d�uovu'' na Tibetu 2009-09-25
''D�uovu'' na tibetanskom jeziku zna�i igru uz pratnju gonga. ''D�uo'' zna�i sre�a. Ovaj ples se izvodi uvek na po�etku ili na kraju sve�anosti. Kao relativno stara umetnost u tradicionalnim plesovima tibetanske narodnosti, ova vrsta plesa je jedan od najstarijih tradicionalnih plesova na svetu. Pri�a se da je ovakav ples nastao pre vi�e od 1300 godina.
• Porodica koja pravi muzi�ki instrument "lu�eng" 2009-08-14
Kad god su kakvi tradicionalni praznici, svadbe i veselja, devojke i momci narodnosti Miao obuku sve�anu no�nju koju ukrase srebrnjacima i tako ude�eni sviraju lu�eng i igraju. Narod Miao ima uzre�icu da ''�ito ne mo�e sazreti bez svirke lu�enga''. Ta uzre�ica nam govori o tome koliki je zna�aj ovog instrumenta u �ivotu Miao naroda.
• Da�aosi-prvi budisti�ki hram u Unutra�njoj Mongoliji 2009-07-17
Administradivni centar Unutra�nje Mongolije, Huhehot je prelep drevni grad gde ve�inom �ive pripadnici mongolske narodnosti. Tu je nepregledna stepa i bezbroj hramova, zato je Huhehot zovu i gradom hramova.
vi�e>>