• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-08-07 21:00:34    
O kineskoj nacionalnoj manjini Elun�un koja je vekovima �ivela u planinama

cri

Pre vi�e od 40 godina pripadnici ove manjine vekovima su �iveli u planinama bave�i se lovom, smatraju�i veliku �umu kao ognji�te, a planine su im bile bog. Sada su si�li sa planina i ostavili lova�ke pu�ke. Uz du�no po�tovanje pripadnicima nacionalne manjine Elun�un, radoznali novinari na�eg Radija poku�ali su da se upoznaju sa njihovom pro�lo��u, sada�njio��u i budu�no��u.

U severoisto�nom delu kineske autonomne pokrajine Unutra�nja Mongolija nalazi se jedno selo kroz koje proti�u tri reke, i okru�uju ga visoke planine.U selu �ivi Elun�unac He �englu.

50-godi�nji He �englu bio je najbolji lovac u selu. Od 1996. godine kada je lokalna vlada po�ela sprovodjenje politike o zabrani lova, ve� 10 godina nije dotakao pu�ku. Govore�i o lova�kom �ivotu, He �englu ima puno toga da nam ka�e:

�iveli smo neurednim �ivotom, seljakali se na sve strane, gde god je bilo vi�e divljih �ivotinja ili ptica, ili blizu planinskih padina gde ima vi�e drva za grejanje.

Pre vi�e od 50 godina pripadnici nacionalne manjine Elun�un �iveli su u prvobitnoj zajednici i veoma malo kontaktirali sa vanjskim svetom. Stanovali su u �atorima napravljenim od kore breze. Njihova porodica nalazila se tamo gde ima vi�e lovine. Crni medved, vepar, srna, divlji zec i brojne druge vrste divlja�i �esto su postajale �rtve lova�kih pu�aka Elun�unaca. Planina je bila izvor hrane i ode�e pripadnika ove narodnosti, koji planinu smatraju bogom i prema njoj gaje veliko po�tovanje. He �englu je novinarima rekao da se pre odlaska u lov uvek molio bogu:

Molim boga da me u lovu �uva i da ulovim �to vi�e divlja�i.

Elun�unci su generacijama unazad odli�ni lovci. U 16-toj godini, kada je prvi put po�ao u lov, He �englu je ulovio velikog crnog medveda, �to je za svakoga od njih predstavljalo najve�i trijumf. Za njega su u selu priredili sve�anu ve�eru. U to vreme svi su �itelji u selu zajedno u�ivali u lovini.

Sada se lova�ki �ivot udaljio od Elun�unaca. Od oslobodjenja Kine postepeno su prelazili u savremeno dru�tvo u kojem imaju zdravstvenu za�titu, obrazovanje, stanove, saobra�aj i druga blagostanja. Uz pomo� vlade oni su potpuno napustili planine i po�eli sasvim novi �ivot.

He �englu sa porodicom �ivi u svetlom i velikom ozidanom stanu koji je za njega besplatno podigla lokalna vlada. On zajedno sa �enom gaji povr�e i desetak koko�iju, kao i drugi Elun�unci, a svakog meseca dobija dotacije od vlade. He �englu je pun vere u budu�nost. Starija �erka mu je udata, a druga �erka i mladji sin jo� su u srednjoj �koli, koju je takodje izgradila vlada za obrazovanje pripadnika nacionalne manjine Elun�un. Sve tro�kove za obrazovanje snosi vlada.

Druga �erka He �englua ima �elju da upi�e fakultet u Pekingu, a po sticanju diplome da svoj zavi�aj osavremeni, da bude jo� lep�i, nalik na druge velike gradove.