• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
China Radio International
v Dobitnik specijalne nagrade na takmi�enju u znanju kineskog jezika iz Belgije
v Otkriveno jo� stotinak vojnika od terakote
v U oktorbru 23. Medjunaordni muzi�ki festval u Makaou
v Pokrenuta promociju o kulturi Velikog zida
v U Pekingu bi�e organizovan nastup gimnastike �Taj�i �uan"
v O za�titi svetske kulturne ba�tine
v Zapo�ela svetska filatelisti�ka izlo�ba 2009 u Kini
v Pokrenuta "Godina ruskog jezika" u Kini, kineski i ruski premijeri uputili �estitke
v Pripadnici tibetanske narodnosti slave nacionalnu Novu godinu
vi�e>>
• Svetski �udovi u Kini
Veliki kineski zid je jedno od sedam svetskih �uda: po�inje kod �utog mora i zavr�ava se u provinciji Gansu, a dug je preko 6.000 kilometara.
• Nastanak i razvoj kineskog carstva
Stara Kina, zajedno sa Mesopotamijom, starim Egiptom i starom Indijom, jedna je od najranijih civilizacija, koja je, ba� kao i ostale pomenute, nastala na obalama velikih reka. Civilizacija stare Kine nastala je i razvijala se u dolini reke Hoangho (�uta reka), a kasnije i oko drugih velikih reka ju�no i isto�no od ovih predela.
vi�e>>
• 36 strategija--- sa punom energijom napasti iscrpljenog neprijatelja
Na redu je �etvrta: JI JI DAI LAO. JI zna�i odmor, LAO je umor. Oficiri koji dobro znaju kako da rasporede vojsku, umeju da izbegnu neprijatelja koji je u fazi uspona. Oni ih jednostavnim na�inima napadnu kada su umorni od rata ili drugih aktivnosti. Ova strategija je naj�e��e kori��ena u ratovima slabih sa ja�ima...
• 36 strategija------Izvu�i ogrevno drvo ispod tiganja
FU DI CHOU XIN je ne samo vojna strategija, nego i stari idiom. FU zna�i tiganj, a ceo izrazi: Ako ho�emo da se voda u tiganju u potpunosti ohladi, bolje je da izvu�emo drvo ispod njega, nego da dodajemo hladnu vodu u tiganj.
• 36 strategija-----Opkoliti WEI da bi spasili D�AO
Ova strategija je nastala u toku jednog od ratova u �etvrtom veku pre na�e ere. WEI i D�AO su nazivi tada�njih kraljevina. WEI je bila medju prvima koja je sprovodila politi�ke i ekonomske reforme, �ime je poja�ala snagu i sposobnost dr�ave, te je pripojila pojedine susedne manje kraljevine...
• 36 strategija----- Uhvati ribu u mutnoj vodi
HUN SHUI MO YU je mudrost iz iskustava svakodnevnog �ivota. Recimo, kad hvatimo ribu, prvo treba da zamutimo vodu, kako bi smo joj ote�ali odredjivanje pravca i kretanje, a onda lak�e uhvatili. A kad se koristi u vojnoj doktrini, HUN SHUI MO YU, odnosno uhvati ribu u mutnoj vodi, podrazumeva slede�e..
vi�e>>
• Knji�evnica Li �ind�ao u istoriji kineske klasi�ne knji�evnosti
Li �ind�ao je veoma poznata pesnikinja, koja je �ivela pre 900 godina u periodu izmedju dinastija Severni i Ju�ni Song, u D�ang�u, u dana�njoj provinciji �andong.
• Vang An�i---Politi�ar I knji�evnik u dinastiji severnog Sung
Vang An�i (1021-1086) je istaknut politi�ar, ideolog, knji�evnik I reformator, tako�e jedan od 8 velikih knji�evnika iz dinastija Tang I Sung. On je poreklom iz porodice ni�eg �inovnika. Vang An�i je iz detinstva voleo �itanje I imao dobro pam�enje.
vi�e>>
• Institut Konfu�ije - novi most za razmene kulture Kine sa svetom
• Nematerijalna kulturna ba�tina Kine - vez iz provincije Hunan
Vez iz provincije Hunana, odnosno vez ''sjan'' je jedna od �etiri vrste poznatih tradicionalnih narodnih vezova u Kini. Ova vrsta veza postoji vi�e od dve hiljade godina, a njegova karakteristika su ornamenti na svilenoj tkanini izvezeni svilenim koncem.
vi�e>>