• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-07-31 20:31:25    
36 strategija-----Opkoliti WEI da bi spasili D�AO

cri

Danas �emo nastaviti sa pri�om o 36 drevnih strategija kineske vojske. Govori�emo o drugoj strategiji, koja na kineskom jeziku glasi: WEI WEI �IU D�AO, �to zna�i: opkoliti kraljevinu WEI da bi se spasila kraljevina D�AO.

Ova strategija je nastala u toku jednog od ratova u �etvrtom veku pre na�e ere. WEI i D�AO su nazivi tada�njih kraljevina. WEI je bila medju prvima koja je sprovodila politi�ke i ekonomske reforme, �ime je poja�ala snagu i sposobnost dr�ave, te je pripojila pojedine susedne manje kraljevine. Susedna kraljevina D�AO je bila slaba. Medjutim, D�AO je oru�anim putem okupirala jednu malu kraljevinu, koja je pripadala WEI. Stoga je kralj WEI-a naredio:

Kralj: Generale PANG , pokreni carske trupe i povrati ovaj deo kraljevine!!!

PANG: Va�e viso�anstvo, predla�em da vodimo direktan rat sa D�AO i da opkolimo njihov glavni grad. Tako mo�emo, posle pobede, ne samo da povratimo na�u teritoriju, nego i da uni�imo kraljevinu D�AO.

Tako su carske trupe kraljevine WEI opkolile glavni grad D�AO-a i dr�ale ga u blokadi gotovo godinu dana!

D�AO je imao sporazum o saradnji sa susednom kraljevinom �I, prema kojem su se saglasile da poma�u jedna drugoj ukoliko budu napadnute od drugih velikih kraljevina. Stoga je kralj D�AO uputio signal kraljevini �I koji je zna�io da mu treba pomo�. Kralj �I je, nakon �to je dobio signal kraljevine WEI, razmi�ljao je �ta da uradi.

Kralj �I: Imamo sporazum, to je ta�no, ali kraljevina WEI je veoma dobro opremljena. Ukoliko budemo ratovali sa njima, sigurno �emo pretrpeti ogromne gubitke. �ta Vi mislite, majore SUN?

SUN: Po mom mi�ljenju, nije dobro izvr�iti direktan napad. Moramo izbe�i njihove isturene trupe, a napasti njihove slabe ta�ke. Skoro sve ja�e trupe WEI-a nalaze se izvan kraljevine radi okupacije D�AO, a unutar kraljevine ih nema mnogo. Zato predla�em da napadnemo WEI. U takvoj situaciji sigurno �e se vratiti njihov general PANG sa trupama, tako da �e glavni grad D�AO biti oslobo�en. Da bismo uni�tili trupe koje predvodi general PANG, morali bismo ih napasti iz zasede.

Kralj �I je prihvatio predlog majora Suna, i prema njegovim predvidjanjima, na putu povratka trupa kraljevine WEI napala ih je vojska kraljevine �I. Zbog dugotrajnog ratovanja i iznemoglosti, vojska kraljevine WEI nije bila spremna za tako iznenadan napad, pa je pora�ena.