• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
China Radio International
• Cve�e i puni mesec
Danas je po kineskom lunarnom kalendaru kineski tradicionalni praznik '' D�ong�iu '' ili praznik punog meseca. Povodom toga, za danas sam izabrala melodiju koja se zove '' cve�e i puni mesec ''. Po�to su mnogo aktivnosti vezane za temu Meseca, ..
• Praznik prskanja vodom
Praznik prskanja vodom je tradicionalni praznik kineske narodnosti Daj koji se proslavlja svakog aprila. Melodija opisuje kako pripadnici ove nacionalnosti za vreme praznika veselo pevaju i ple�u i me�usobno se prskaju vodom...
Vi�e>>
D�umulungma
Tri varijacije o cve�u �ljive
Lista pesama
More>>
Pesme od Vang Ruolina
U dana�njoj emisiji �u vam predstaviti pesme tajvanske peva�ice Vang Ruolin. Ona ne spada u estradne lepotice, ali je postala prava zvezda kada je sa nepunih dvadeset godina izdala alubum pod nazivom �Let's start from here".
Ko je dirnuo �ice moje violine
U 2005. godini televizijska stanica provincije Hunan organizovala je takmi�enje pod naslovom '' izvanredne peva�ice''..
Vi�e>>
U Novom Sadu
Danas sam primila e-mail od na�eg starog slu�aoca, gospodina Vlastislava Cesnaka. On je pisao: '' Video sam da ste otvorili novu rubriku "Muzi�ki predah" i jako me je to obradovalo pogotovo �to sada to besprekorno funkcioni�e...
Pijem
Danas sam specijalno za vas pozvala koleginicu Tatjanu Soldat da u�estvuje u na�em program, jer ona ima jednu prekrasnu novost koju �eli da dodeli sa vama.Tanja: Pre nekoliko danadevet �lanova srpske planinarske ekspedicije je uspelo da osvoji najvi�u ta�ku sveta na Mont Everestu...
Vi�e>>
Obele�avanje 30-godi�njice reformi i otvaranja prema svetu: Napredujemo s prole�nim vetrom � simfonijski horski koncert
Povodom jubileja 30-godi�njice reformi i otvaranja prema svetu Kine, nedavno su Dr�avni simfonijski ansambl i hor, u Pekingu, odr�ali simfonijski koncert, pod nazivom Napredujemo s prole�nim vetrom.
Ne�ne i milozvu�ne pesme provincije �iangsu
Pesma Zeleni vrbov prut je poetska pesma koja je popularna u gradu Jangd�ou-u, provincije �iangsu. Izraz �zeleni vrbov prut" se ponovno koristi u tekstu pesme. Cela pesma je vesela i te�na, pokazuje radosno raspolo�enje kad ljudi rade u poljima.
Zlatne pesme � Vang Hongvei-ov koncert solo pevanja u Zlatnoj dvorani
Na kraju 2008 godine, kineski poznati tenor Vang Hongvei, u be�koj Zlatnoj dvorani, je odr�ao solo koncert pod naslovom �Zlatne pesme". Vang Hongvei je pevao zapadnokineske folklorne pesme i kineske klasi�ne pesme, �to je izazvalo veliki odjek i u Kini i u inostranstvu.
Vi�e>>