• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-08-13 21:41:31    
Obele�avanje 30-godi�njice reformi i otvaranja prema svetu: Napredujemo s prole�nim vetrom � simfonijski horski koncert

cri

Povodom jubileja 30-godi�njice reformi i otvaranja prema svetu Kine, nedavno su Dr�avni simfonijski ansambl i hor, u Pekingu, odr�ali simfonijski koncert, pod nazivom Napredujemo s prole�nim vetrom.

Uvertira koncerta je simfonijska pesma Crvena zvezda. Kompozitor ovog klasi�nog dela je Liu �iming. U njemu se koriste muzi�ki elementi pesama kao �to su Narodna himna, Isto�no crveno sunce i Internacionala, koje zami�ljeno kao oda crvenoj zastavi. Melodija ponekad je strastvena, ponekad milozvu�na, potpuno odra�avaju�i neograni�enu ljubav i vernost kineskog naroda prema domovini.

Jedan od planera koncerta i poznati tekstopisac Liu Lin je objasnio da Kinezi imaju duboku emociju za crvenu zastavu, zato veli�amo crvenu zastavu �ine�i retrospektivu istorije reformi i otvaranja prema svetu. On je rekao:

„Kinezi imaju sna�nu emociju prema crvenoj zastavi. Prvo kineska dr�avna zastava je crvena sa pet zvezda, istovremeno to je i zastava kineske komunisti�ke partije. Reforma i otvaranje prema svetu, prosperitet i snaga Kine otelotvoreni su u zastavi. Zato smo priredili ovu simfonijsku uvertiru, na po�etku koncerta."

Kineski dr�avni simfonijski ansambl je jedan od vrhunskih profesionalnih simfonijskih ansambla u Kini. Osnovan je 1956 godine, a tada se zvao centralni ansambl. Ovaj ansambl ima i dugo postoje�i horski ansambl, koji je od pete dekade pro�log veka vi�e puta osvojio zlatne i srebrne nagrade svetskih omladinskih horskih takmi�enja, uvek reprezentuju�i najvi�i nivo kineske horske umetnosti.

Nakon reformi i otvaranja prema svetu, kineski dr�avni simfonijski ansambl se brzo razvijao. Osim redovnih prikaza u Kini, ansambl �esto nastupa u inostranstvu, i uvek je dobijao visoke ocene. Povodom obele�avanja 30-godi�njica reformi i otvaranja prema svetu, kineski dr�avni simfonijski ansambl je specijalno pripremio koncert Napredujemo s prole�nim vetrom. Liu Lin je predstavio:

„Mi smo svedoci reformi i otvaranja Kine prema svetu. Imamo dubok ose�aj za veliku promenu tokom ovih 30 godina. Naro�ito 2008 godine, u Pekingu je odr�ana Olimpijada. To je bila rasko�na Olimpijada koja je privukla pa�nju celog sveta. Kineski kosmi�ki brod je lansiran u svemir. Ujedno, Kina se suo�ila sa prirodnim katastrofama kao �to su sne�na stihija na jugu i razorni zemljotres u Se�uanu. Iako je bilo i velikih uspeha i krupnih nesre�a, Kina je zadr�ala imid� sna�ne zemlje. Ovi doga�aji su nezaboravni. Dok razmi�ljam o time, moje raspolo�enje je ambivalentno."

Osvrnu�i na reforme i otvaranje prema svetu, moramo se podsetiti jednoga od kineskih lidera Deng Siaopinga. On i drugi kineski lideri su imali mudar pogled i razborite odluke, upravo zato, Kina je sna�nija.

Tekstopisac D�ai Taifeng i kompozitor Fu Geng�en zajedno su stvorili pesmu Siaoping. Pesma se sastoji od pet delova. Svestrano pokazuje Deng Siaopingov �ivot i njegovu duboku ljubav za domovinu i narod. Pesma tako�e odra�ava po�tovanje i spomen Kineza na ovoga velikog lidera.

Tokom 30 godina reformi i otvaranja prema svetu, svaki Kinez je u�ivao u rezultatima reformi. Kinezi realno ose�aju da je �ivot bolji, prihod ve�i, a polo�aj Kine u svetu vi�i. Stoga, Kinezi su ponosniji, samopouzdaniji, te sve dublje vole svoju domovinu.

Na koncertu je bilo simfonijski hor Moja domovina. Kompozitora Guan Sia prema istoimenoj pesmi. U adaptiranom sinfonijskom delu pesma ka�e:" Talasi su uzburkani na dugoj reci. Miris cveta pirin�a u ljusci se �iri du� njenih obala dok duva vetar. Moja ku�a je na obali. Uvek mogu �uti radne pesme vesla�a i videti bela jedra. Ovo je na�a lepa domovina. Ovo je mesto gde sam odrasla. Na ovoj prostranoj zemlji, svugde su lepi pejza�i" Uz pesmu, slu�aoci su se osvrnuli na ovih 30 zlatnih godina.

Celi koncert je tesno povezan s epohom. Izabrana su divna dela koja odra�avaju te�nje naroda. Osim pesama koje ste �uli, tu su i �enski solo Od sada svemir ne�e bitivi�e tako dalek, o svemirskom uspehu Kine, guda�ka muzika Vesela plesna pesma koja izra�ava radost Kineza, Napredujemo s prole�nim vetrom koje odra�avaju prosperitet Kine u prole�nom vetru reformi, kao i klavirski koncert U�emo u novu epohu.

Klavirski koncert U�emo u novu epohu igra Sun Jing. Pesma ima tri dela: San epohe, Duh epohe i Poziv epohe. Cela pesma je veli�anstvena. Pokazuje prizor reformi i otvaranja prema svetu Kine i brz razvoj kineske privrede.

Na kraju koncerta, kineski dr�avni simfonijski ansambl i njegov horski ansambl zajedno su prikazili simfonijsku kompoziciju Kina otvara srce. Tekstopisac je Liu Lin, a kompozitor Jang Fan. Stvorili su ga specijalno za ovaj koncert. Liu Lin je rekao:

„Stvorili smo ovo delo specijalno za reforme i otvaranje prema svetu Kine. Okon�ali smo koncert ovom pesmom. Muzika je strastvena i potpunjena modernom bojom. Pokazili smo otvaranje i harmoniju Kine putem modernog stila i simfonije. Pesma ima novi smisao. Ponosni smo �to posve�ujemo ovo delo slu�aocima."

Pesma ka�e:" Kina otvara srce za plavo nebo i more. Kina otvara srce za pet kontinenata i svet. Kina otvara srce za sutra i budu�nost. To je �iroko i iskreno srce na�e domovine."