• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
China Radio International
• Trgovina preko Interneta poma�e kineskim studentima u prikupljanju prakti�nog iskustva
Poslednjih godina u Kini,te�ko zapo�ljavanje svr�enih studenata izaziva veliku zabrinutost. Zbog nestodataka iskustva oni koji su tek stekli fakultetsku diplomu, suo�avaju se sa te�ko�ama na tr�i�tu zapo�ljavanja.
• Hibridni pirina� - jedan od pokazatelja razvoja primenjene nauke i tehnogije u Kini
Ove godine se obele�ava 60.godi�njica osnivanja Narodne Republike Kine. U rubrici � Nauka, obrazovanje i zdravlje" upozna�emo vas sa va�nim dostignu�ima primenjene nauke i tehnologije postignutim tokom proteklih 60 godina.
Vi�e>>
• Lekarka tradicionalne kineske medicine He Juping u�iva dobad ugled u Nema�koj
Lekarka tradicionalne kineske medicine He Juping koja �e uskoro navr�iti 60 godina, bavi se kineskom tradicionalnom medicinom vi�e od 30 godina. Poslednje dve godine radi u bolnici Bad Koetzting, u pokrajini Bavarska, u Nema�koj.
• Limun za lepotu
Preparati za lepotu dosta ko�taju pa je dobro znati da u kuhinji mo�emo naci prijatelje lepote. Jedan od njih je limun koji pored toga �to doprinosi zdravlju dodat kupkama i kremama mo�e da koristi kao kozmeticko sredstvo.
• Voda ima se�anja
Voda je neophodna za dobro zdravlje, u vodi je zapo�eo �ivot, bez vode ne bismo mogli da �ivimo. Dr. Jacques Benveniste, francuski lekar, specijalista imunologije je otkrio nove nau�no zasnovane osobine vode...
Vi�e>>
• Prva osnovna �kola u Lasi
2009.godine pada 50-togodi�njica sprovo�enja demokratske reforme na kineskom Tibetu. U proteklih 50 godina, obrazovanje na Tibetu se brzo razvijalo. Na Tibetu pod ropstvom, samo plemstvo je moglo da u�i, a sada, �aci raznih nacionalnih manjina zajedno u�e u �kolama i imaju ravnopravnost u pravu na obrazovanje.
• Humanitarna briga i napredne tehnike grade nove �kole u postradalim podru�jima Se�uana
12. maja pro�le godine, u kineskoj jugozapadnoj provinciji Se�uanu se desio katastrofalni zemljotres, koji je uni�tio zavi�aj tamo�njih stanovnika i sve �kole.
• "Fu Dan" univerzitet otvara vrata studentima iz sveta
U kineskom najva�nijem privrednom i finansijskom centru---gradu �angaju, se nalazi �uveni univerzitet "Fu Dan". U kineskoj anti�koj knjizi o Konfu�ijanizmu, "Fu Dan" zna�i da je sjaj znanja kao sjaj Sunca i Meseca.
Vi�e>>