• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-09-02 20:47:30    
Voda ima se�anja

cri

Voda je neophodna za dobro zdravlje, u vodi je zapo�eo �ivot, bez vode ne bismo mogli da �ivimo. Dr. Jacques Benveniste, francuski lekar, specijalista imunologije je otkrio nove nau�no zasnovane osobine vode a novu metodu kojom je do�ao do ovih novih saznanja nazvao digitalnom biologijom.

1. Kada se neka supstanca rastvori u vodi, voda nosi se�anje na tu supstancu �ak i u trenutku kada koncentracija te supstance toliko opadne da u vodi ne ostane ni jedan molekul te supstance.

2. Molekuli bilo koje supstance imaju spektrum odre�enih frekfencija koje se mogu snimiti digitalnom tehnikom, ako se ovakav snimak frekfencija odre�ene supstance pusti u vodu (pomo�u elektronskog transduktora), tretirana voda �e se pona�ati kao da je ta odre�ena supstanca prisutna u njoj.

Dr. Jacques Benveniste (1935-2004) je tako�e eksperimentima dokazivao da voda ima memoriju i da se informacije iz vode mogu prenositi preko telefona i interneta, �ime je hteo da podr�i homeopatski na�in le�enja (malim dozama leka).

Pomisao da voda �uva "se�anja" koja se mogu digitalno snimiti i da se to mo�e preneti na drugu vodu �ak i kad supstanca vi�e nije prisutna je prili�no �okantna.

U vodu ubacujemo bezbroj hemikalija, otpadnih materija i poku�avamo posle da ih odstranimo pre�i��avanjem vode ali ako ova nova saznanja primenimo ne postoji ni jedan na�in da se sve �tetne materije otklone iz vode jer ona poseduje se�anje na njih.

Kada se beba rodi njen organizam sadr�i 80% vode, kod mnogih ljudi koji umru od starosti organizam sadr�i samo 50% vode, sa ove ta�ke gledi�ta jednostavno je optu�iti vodu kao razlog starenja. Odgovaraju�a hidratacija organizma je neophodna za otklanjanje otpadnih materija iz �elija, za zdrav mozak, vodom se transportuju hranjive materije, lubrikacija, regulacija temperature, odr�avanje strukture tkiva. Hroni�na dehidratacija vodi ka mnogim problemima kao �to su konstipacija, potsti�e mnoga stanja kao �to su alergije, astma dijabetes, artritis. Dobra hidratacija za dobro zdravlje bi moglo da se smatra jednostavnim re�enjem ali da li je sve ba� tako?

Otkri�e Dr. Jacques Benveniste's pokazuje da mi ustvari vrlo malo znamo o vodi, svi bi smo trebali da unosimo pro�i��enu vodu jer ona uti�e na sve aspekte na�eg tela i omogu�uje da ono savr�eno funkcioni�e ali pomisao na to da u vodu ubacujemo razne vrste �ubreta, hemikalija koje s obzirom da voda ima "se�anje" ni jedno postrojenje ne mo�e da pre�isti tako�e uti�e na to �ta sa njom unosimo u na�e telo. Ovo saznanje bi trebalo da probudi i pojedina�nu svest o tome i obavezu da pazimo �ta dodajeno ili bacamo u vodu kako bi se ona pro�istila jer samo potpuno �ista voda doprinosi zdravlju.