• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-05-13 19:03:04    
Humanitarna briga i napredne tehnike grade nove �kole u postradalim podru�jima Se�uana

cri

12. maja pro�le godine, u kineskoj jugozapadnoj provinciji Se�uanu se desio katastrofalni zemljotres, koji je uni�tio zavi�aj tamo�njih stanovnika i sve �kole. Danas, kad je novinar na�e radio stanice u�ao u privremene i novosagra�ene �kole, orilo se od glasnog �itanja.

Srednja �kola Bei �uan se nalazi u postradalom gradu Mjan Jangu, u provinciji Se�uan. Sedmi dan posle zemljotresa, u�enici ove �kole su preba�eni u jedan centar za obuku da bi se obnovila nastava. U�itelj srednje �kole Bei �uan Li Sjueji je rekao da su septembra pro�le godine, mnogi dobrovoljci sa Muzi�kog instituta Pekin�kog u�iteljskog univertiteta do�li u ovu �kolu da dr�e nastavu. Ova �kola je formirala muzi�ki, slikarski I druge umetni�ke predmete, u cilju psiholo�kog oporavka u�enika.

" Sada, ispitujemo umetni�ko obrazovanje, po�to posedujemo kvalifikovne predava�e sa Muzi�kog instituta Pekin�kog u�iteljskog univertiteta. �kola je otvorila i izborne �asove za posebna interesovanja u�enika , ukljuju�i muzi�ke, slikarske, itd. "

1 2 3