• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2005-10-31 18:29:37    
Po�tovani prijatelji...

cri
Po�tovani prijatelji, dobro do�li u rubriku ''Nauka, obrazovanje i zdravlje''! U ovoj rubrici mo�ete da saznate po ne�to od najnovijih kretanja u Kini i svetu u oblasti nauke i tehnike, prosvete i zdravstva, a takodje se mo�ete upoznati i sa poznatim li�nostima koje su ostavile trag u ovim sferama.

Pored toga, u delu pod naslovom ''Na dana�nji dan'', trudi�emo se da Vam pru�imo informacije o najva�nijim dogadjajima koji su se �irom sveta desili ranije na isti datum. Takodje, planiramo da u skorije vreme uvedemo i deo koji �e nositi naziv Nau�ne i tehnolo�ke zanimljivosti, a u kojem �emo vam prezentirati nova nau�na otkri�a i dostignu�a, zanimljive vesti ili neobi�ne i nesvakida�nje pojave iz nau�ne i tehnolo�ke oblasti.

Ukoliko imate neke sugestije i mi�ljenja za koje mislite da bi nam bile od pomo�i, mo�ete nam pisati na adresu ser@cri.com.cn. Va�i predlozi i mi�ljenja su nam uvek veoma dragoceni.

I za kraj, hvala Vam na poseti i nadamo se da �ete na na�em veb-sajtu prona�i bar deo onoga �to vas interesuje!