• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-11 16:00:45    
Trgovina preko Interneta poma�e kineskim studentima u prikupljanju prakti�nog iskustva

cri

Poslednjih godina u Kini,te�ko zapo�ljavanje svr�enih studenata izaziva veliku zabrinutost. Zbog nestodataka iskustva oni koji su tek stekli fakultetsku diplomu, suo�avaju se sa te�ko�ama na tr�i�tu zapo�ljavanja. Upravo zbog toga, Fakultet za finansije Hepei koji se nalazi u gradu Baoding, poku�ava da studente jo� tokom studiranja obu�ava trgovini preko interneta, kako bi stekli prakti�no iskustvo. Neki studeniti su ve� pre diplomiranja obavili trgovinu za pojedine firme u vrednosti od 2 miliona kineskih juana. Danas dolazimo na Fakultet za finansije Hepei, kako bismo se upoznali sa studenitima koji praksu sti�u preko Interneta.

Studenitma prve godine smo odredili zadatak da do kraja studija obave trgovinu u vrednosti od najmanje milion juana, za studente vi�ih �kola ta suma je fiksirana na 500 hiljada juana, obja�njava D�ang Mingje, profesor poslovno- trgovinskog odseka fakulteta. U februaru ove godine radi prakse preko Interneta, studenati elektronske trgovine su pod pokroviteljstvom profesora D�ang Mingjea i uz tehni�ku podr�ku poznatog kineskog sajta Alibaba. com, stvorili bazu podataka Fakulteta za finansije Hepei. Preko nje studenti obavljaju narud�bine za firme.Govore�i o ideji za stvaranje internet baze, profesor D�ang Mingje je rekao novinarima::

1 2 3 4