• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-10 15:58:06    
Lekarka tradicionalne kineske medicine He Juping u�iva dobad ugled u Nema�koj

cri

Lekarka tradicionalne kineske medicine He Juping koja �e uskoro navr�iti 60 godina, bavi se kineskom tradicionalnom medicinom vi�e od 30 godina. Poslednje dve godine radi u bolnici Bad Koetzting, u pokrajini Bavarska, u Nema�koj. Ova bolnica sara�uje sa jednom kineskom bolnicom tradicionalne medicine iz Pekinga, a zahvaljuju�i svojoj stru�nosti doktorka He u�iva visok ugled kod nema�kih pacijenata. U dana�njem programu vas upoznajemo sa njenom praksom u Nema�koj .

U bolnici tradicionalne kineske medicine Bad Koetzing u Bavarskoj, He Juping svakodnevno obavlja vizitu, a prevodilac obja�njava bolesnicima dijagnozu i savete. Obi�no najpre pregleda jezik i opipa puls pacijenta, posle kompletnog pregleda sumira simptome, odredjuje dijagnozu i pi�e recepte od biljnih lekova. Lekarka He Juping se bavi tradicionalnom kineskom medicinom vi�e od 30 godina, a jedina razlika u odnosu na pre je to, �to su ranije njeni pacijenti bili Kinezi, a sada su Evropljani.

He Juping je rodjena po�etkom 50-tih godina pro�log veka u industrijskom gradu �enjan u severoisto�nom delu Kine. Detinstvo je provela u raznim krajevima Kine. Od svoje tre�e godine �ivela je u Pekingu, u 9-toj se preselila u �angaj.A 1969. godine tek po�to je zavr�ila ni�u-srednju �kolu, sa �kolskim drugovima i drugaricama je upu�ena na selo na fizi�ki rad .

1 2 3 4