• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-09-25 09:36:35    
Hibridni pirina� - jedan od pokazatelja razvoja primenjene nauke i tehnogije u Kini

cri

Ove godine se obele�ava 60.godi�njica osnivanja Narodne Republike Kine. U rubrici „ Nauka, obrazovanje i zdravlje" upozna�emo vas sa va�nim dostignu�ima primenjene nauke i tehnologije postignutim tokom proteklih 60 godina.

Ishrana je ranije bila veliki problem u Kini. Zbog zaostalog na�ina poljoprivredne proizvodnje i �estih su�a, poplava i drugih prirodnih stihija u 40-tim i 50-tim godinama pro�log veka, Kinezi su ozbiljno oskudevali u glavnim poljoprivrednim proizvodima, tada je bilo i mnogo onih koji su gladovali.

Podstaknut nakvom situacijom, stru�njak za pirina� Juan Longping je odlu�io da stvori novu visokorodnu sortu pirin�a. Tako je zapo�eo selekcionisanje i stvaranje hibridnih vrsta pirin�a.

Bio sam uveren da �e s progresom nauke i tehnologije biti u mnogome podignut prinos �itarica po hektaru. No, nije bilo ba� tako, uspeh je izostao. Zato sam 1964.godine po�eo da izu�avam i pravim selekciju pirin�a. Devet godina sam tragao za novim hibridima, rekao je gospodin Juan.

1 2 3 4 5 6