• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-07-08 20:53:24    
Prva osnovna �kola u Lasi

cri

2009.godine pada 50-togodi�njica sprovo�enja demokratske reforme na kineskom Tibetu. U proteklih 50 godina, obrazovanje na Tibetu se brzo razvijalo. Na Tibetu pod ropstvom, samo plemstvo je moglo da u�i, a sada, �aci raznih nacionalnih manjina zajedno u�e u �kolama i imaju ravnopravnost u pravu na obrazovanje. Danas, posetimo prvu osnovnu �kolu u Lasi, kineske autonomne pokrajine Tibet.

Prva osnovna �kola je osnovana 1952.godine, kao prva dr�avna �kola na Tibetu, posle osnivanja nove Kine. Sada, u �koli ima vi�e od 1800 �aka, me�u njima je ve�ina tibetanskih �aka, a tre�ina �aka Han nacionalnosti i drugih nacionalnih manjina.

Nedavno, Prva osnovna �kola je do�ekala novi prole�ni semestar. Na igrali�tu �kole, �aci radosno igraju. Na zvuk zvona, oni se veselo vra�aju u u�ionice. U zgradi �kole se ori od glasnog �itanja.

Prole�e je doba za gajanje �elja, naro�ito, za �ake u 6. razredu. Predstoje�i diplomski ispiti bi�e njihov prvi izazov i �ansa u �ivotu. �ak tibetanske narodnosti Tenzin Phuntsog u�i u drugoj grupi 6. razreda, on je rekao na�em novinaru da �e svom snagom prionuti na u�enje, kako bi postigao dobre rezultate na ispitima.

" Uskoro �u zavr�iti u�enje u osnovnoj �koli. Sada, marljivo ponavljam sve lekcije u o�ekivanju diplomskih ispita.Moja najve�a nada je upis u dobru srednju �kolu, u kontinentalnom delu Kine. "

Kako se saznaje, u cilju podr�ke obrazovanju na Tibetu, u nekim �kolama sa dobrim prosvetnim uslovima u kontinentalnomg delu su otvorene grupe za Tibetance. Tibetanski �aci u ovim �kolama imaju prednosti u u�enju i �ivotu. Phuntsog je izrazio �elju da upi�e tibetansku grupu u �angaju. �agaj je jedan od najmodernijih kineskih gradova, a tamo�nji prosvetni kvalitet na grupi za Tibetance je najbolji u zemlji. Phuntsog je uveren u uspeh na ispitima.

U�itelji Prve osnovne �kole u Lasi poklanjaju veliku pa�nju obrazovanju �aka sa kompleksnim kvalitetom. U�itelj Vu �u�ong je rekao, da na po�etku , �kola obavi istra�ivanje i statisti�ku analizu o interesima i hobijima novih �aka. Prema raznim uzrastima, svaka grupa ima �asove hobija. Vu je rekao:

" Svaka grupa u svim razredima na�e �kole ima �asove posve�ene razli�itim interesovanjima dece. Na primer, za kineski instrument Ku D�eng, klarinet i druge muzi�ke instrumente, na�a �kola anga�uju specijalne u�itelje. "

Lu Linhua je u�itelj u petoj grupi prvog razreda. On je rekao:

"Istovremeno sa redovnom nastavom, �kola ula�e napore za obuku svih �aka u razli�itim poljima njihovog interesovanja. U na�oj grupi, de�aci u�e sviranje klarineta, a devoj�ice kineskog instrumenta Gu D�eng. Pored toga, svi �aci slobodno biraju i druge �asove. Na primer, �asove plesa, crtanja, itd. "

�en Luhua je objasnio da njegova �kola �esto organizuje razne kolektivne delatnosti.

" Mi organizujemo sportska takmi�enja i umetni�ke festivale sa drugim osnovnim �kolama. Svi �aci se veoma raduju tome."

Nastavnik Vu �u�ong je rekao da je ovogodi�nji drugi va�an zadatak �kole dalje ja�anje bezbednosti u obrazovanju. 14. marta pro�le godine, u Lasi se desio ozbiljan incident nasija i kriminala, �to je dovelo do velikih �ivotnih I imovinskih gubitaka civila. Tada, je i Prva osnovna �kola pretrpela veliku �tetu. U�itelj Vu je izjavio da �e �kola poja�ati obrazovanje o bezbednosti, u cilju reagovanja na hitne incidente.

Sada, u Lasi je obnovljena harmonija I stabilnost. Nastavnik Lu Linhua je rekao:

" U novom semestaru, svi �aci I nastavnici se nadaju novom po�etku I uspe�noj godini. "