• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2006-06-09 19:02:30    
Tri varijacije o cve�u �ljive

cri

Sa ciljem da vam zahvalimo na dosada�njoj podr�ci i dobrim sugestijama koje ste nam davali svih ovih godina, za vas smo pripremili nekoliko kineskih tradicionalnih melodija. Pre nedelju dana poslali smo vam po�tom ili majlom mali upitnik sa listom pesama medju kojima mo�ete odabrati one koje biste voleli da ponovo �ujete. Ukoliko primite taj listi�, �tiklirajte pesme koje vam se dopadaju, onoliki broj koliko �elite, i po�aljite nam listi� nazad ili pozovite na�e predstavni�tvo u Beogradu i preko telefona saop�tite koje pesme ste izabrali. Telefon na�eg dopisni�tva u Beogradu je 011-3970976. Mi �emo u na�oj rubrici '' Kineska nacionalna muzika '' emitovati pesme koje su na�i slu�aoci po�eleli da ponovo �uju.

Melodija, u kojoj �ete u�ivati u narednim minutima, se zove ''Tri varijacije o cve�u �ljive''. Ovu pmelodiju su zajedno izabrali gospo�a Sun�ica Kostova iz Beograda i Slobodan Gajinov iz Kulpina. �elim da ova melodija i Sun�ici i Gajinovu, kao i svima vama, na�im dragim slu�aocima, donese dobro raspolo�enje celoga dana!

 ''Tri varijacije o cve�u �ljive'' je jedna od 10 najpoznatijih kineskih klasi�nih melodija.

Cve�e �ljive, o kojem govori ova melodija, na kineskom jeziku se ka�e Mei Hua. �ljiva cveta zimi, kada duva hladan vetar i pada sneg. Zato Kinezi veruju da Mei Hua ima naj�vr��i karakter od svih vrsta cve�a. Ne boji se hladno�e, ni drugih te�ko�a. Otuda je cve�e �ljive simbol sna�nog i odva�nog �oveka.