• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-04-16 20:34:29    
Zlatne pesme � Vang Hongvei-ov koncert solo pevanja u Zlatnoj dvorani

cri

Na kraju 2008 godine, kineski poznati tenor Vang Hongvei, u be�koj Zlatnoj dvorani, je odr�ao solo koncert pod naslovom „Zlatne pesme". Vang Hongvei je pevao zapadnokineske folklorne pesme i kineske klasi�ne pesme, �to je izazvalo veliki odjek i u Kini i u inostranstvu.

Koncert je po�eo zapadnokineskom folklornom pesmom U daljini. „U daljini �ivi jedna dobra devojka. Kad ljudi prolaze pored njene ku�e, osvr�u se da je opet vide. Njeno ru�i�asto nasmejano lice je kao sunce, a o�i kao zvezde u no�i. �elim da ostavim sve i napasam ovce sa njom. Tako �u mo�i svakog dana da vidim njene divne o�i i prelepu ode�u sa �ipkom..."

Vang Hongvei je objasnio da je izabrao ovu pesmu kao uvertiru, jer je vrlo popularna i kod Evropljana. On je dodao novo zna�enje ovoj poznatoj pesmi. Mnogi je pevaju kao strastvenu i slatku ljubavnu pesmu. Ali on je dodao i malo tuge u nju.

Kad je Vang Hongvei zavr�io pevanje, slu�aoci su bili vrlo tihi jer su se zaneli u lepoj pesmi.

Vang Hongvei i njegov tim su po�eli pripremu ovog koncerta pre godinu dana. Pa�ljivo su izabrali repertoar i kostime za koncert. Nastojali su da u Zlatnoj dvorani poka�u koncert kineskih boja. Vang Hongvei je rekao:

1 2 3