• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-07-30 19:28:37    
Ko je dirnuo �ice moje violine

cri

U 2005. godini televizijska stanica provincije Hunan organizovala je takmi�enje pod naslovom '' izvanredne peva�ice'', na kojem je u�estvovalo mnogo mladih peva�ica izraznih krajeva zemlje. Me�u u�esnicama je bila i lepa D�ou Bi�ang. Ona je izvanrednom interpretacijom pesme '' Labud '' osvojila drugo mesto na takmi�enju.

U avgustu 2006. godine, D�ou Bi�ang je izdala svoj prvi album '' Ko je dirnuo �ice moje violine ''. u�ivajte sada u naslovnoj pesmi sa ovog albuma '' Ko je dirnuo �ice moje violine ''.

U pesmi se ka�e:

Ko je dirnuo �ice moje violine

I pozvao me na prozor?

Ko ti je dozvolio da dirne� moju violinu

I da me probudi� ove tamne no�i.

Sre�a

Krajem pro�log veka, mlada Je Pei je bila aktivan u�esnik u peva�kim aktivnostima u �kolo i sama je komponovala i izvodila pesme na �kolskim muzi�kim susretima. 1996. godine, dok je studirala na Muzi�koj akademiji, Je Pei je snimala album pod nazivom '' mladost nema kajanja ''. Njene pesme ''posle ki�e'' i ''godine sa lepr�avom belom haljinom '' postale su remek-dela me�u onda�njim pesmama za tinejd�ere.

2004. godine, izdala je tre�i album '' sre�a ''. �ujte naslovnu pesmu sa ovog albuma.

U pesmi se ka�e:

�etaju�i parkom tvojih ose�anja

Neosetno se gubim u sre�i.