• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2006-08-03 20:07:15    
D�umulungma

cri

Evo nas ponovo u rubrici 'kineska nacionalna muzika'. U narednim minutama zajedno �emo u�ivati u melodiji koja se zove ''D�umulungma''. Ovu melodiju su odabrali Zora Peve� iz Slovenije I Barbara �koda, Ivica Smol�i�, Slobodan Gajinov iz Srbije.

''Vrh D�umulungma'' je naziv za vrh Himalaja u izvornoj varijanti.Na tibetanskom jeziku ''D�umu'' zna�i boginja a ''Lungma'' zna�i ''tre�i'' pa ga mo�emo nazvati i Vrh tre�e boginje. Prema legendi, u drevnim vremenima ovo mesto je bilo veoma lepo,sa mno�tvom rastinja i pogledom na more. Jednoga dana do�ao je �avo sa pet glava,koji je uni�tio prekrasnu �umu i raznobojno cve�e te poku�ao da zauzme ovo mesto.Tada se pojavilo 5 boginja koje su uspele da pobede �avola. Boginje su na taj na�in spasile ljude koji su,u znak zahvalnosti,zamolili boginje da ostanu zajedno sa njima. Kako bi udovoljile ljudima, boginje su se pretvorile u pet vrhova na vencu Himalaja. Tre�a boginja koja je bila najvi�a i najlep�a me�u ovih pet boginja se pretvorila u vrh D�umulungmu.