• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2007-09-06 20:18:45    
Praznik prskanja vodom

cri

Praznik prskanja vodom je tradicionalni praznik kineske narodnosti Daj koji se proslavlja svakog aprila. Melodija opisuje kako pripadnici ove nacionalnosti za vreme praznika veselo pevaju i ple�u i me�usobno se prskaju vodom, �ele�i jedni drugima sre�an praznik i sre�an �ivot.

Ova melodija se izvodi na nacionalnom guda�kom instrumentu �uan.

U drevnoj Kini, �uan se zvao '' �in Pipa '', jer se taj muzi�ki instrument pojavio u dinastije �in u 2. veku pre na�e ere.

Oko 3. veka pre na�e ere, jedan muzikar koji se zvao �uan Sian sijajno vodio taj instrument, zato ljudi su po�eli da njegovim imenom zovu ovaj muzi�ki instrument.

Ne samo po obliku i strukturi, nego i po na�inu izvo�enja �uan mnogo li�i na instrument Pipa. Prilikom izvo�enja, majstor sedi, levom rukom prebira po �icama, a desnom dr�i gudalo.

Kao flauta i violina u sifonijskim orkestrima na Zapadu, tako I Ruan �esto igra va�nu ulogu u kineskom orkestru nacionalnih muzi�kih instrumenata. Osim toga, on proizvodi tonove koji veoma li�e na tonove mandolina, pa mo�e biti I �lan zapadnih orkestrara.