• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-07-17 20:55:07    
36 strategija----- Uhvati ribu u mutnoj vodi

cri

HUN SHUI MO YU je mudrost iz iskustava svakodnevnog �ivota. Recimo, kad hvatimo ribu, prvo treba da zamutimo vodu, kako bi smo joj ote�ali odredjivanje pravca i kretanje, a onda lak�e uhvatili. A kad se koristi u vojnoj doktrini, HUN SHUI MO YU, odnosno uhvati ribu u mutnoj vodi, podrazumeva slede�e: U mete�u sigurno ima puno manjih grupa, koje nisu sigurne �ija naredjenja i komande treba slu�ati i sa kim saradjivati. U ovakvim prilikama, lak�e je pobediti. Da bi se sprovodela ova strategija potrebno je izazvati mete� i iskoristiti odsustvo lidera u redovima neprijatelja, kako bi se ostvarila sigurna pobeda.

Tokom dinastije Tang, odnosno po�etkom osmog veka, vladao je najprosperitetniji period u kineskoj istoriji, a tada�nja prestonica �angan bila je jedan od najbogatijih gradova na svetu. Medjutim, nacionalna manjina �idan, sa severoistoka, je zapo�ela pobunu i vojne napade. Dinastija Tang-a je poslala svog generala D�ang-a u Zoud�ou, dana�nji Peking, kako bi smirio situaciju. Zoud�ou je, ina�e, i tada bio va�no mesto, jer je zaposedao dobar geostrate�ki polo�aj, pa su svi �eleli da ga osvoje.

Nacionalna manjina �idan je nekoliko puta napadala Zoud�ou, ali bez uspeha. Onda je poslala svog zvani�nika u grad da se navodno izmiri sa vlastima, a realni cilj je bio izvidjanje situacije. General D�ang je prepoznao la�ne namere, pa je gostoljubivo primio goste. Drugog dana, on je poslao svog izaslanika medju vojsku �idan-a, sa istom svrhom.

Izaslanik Dinastije Tang-a je takodje bio dobro primljen u vojsci nacionalne manjine �idan-a. Ali on je na banketu primetio da su vodje manjine �idan imale raznovrsne stavove prema vlastima. Neki su bili odlu�no protiv , neki su �eleli su�ivot, a najva�nija �injenica je bila da ve�ina stanovnika nije �elela rat. Izaslanik vlasti je to iskoristio da nagovori, one koji nisu �eleli borbu, da se odvoje od vodja i da se bave privredjivanjem . Istovremeno, je obe�avao da �e ih vlada po�tovati i nagradjivati. Rezultat koji je postignut, govori da je izaslanik postigao uspeh.

Posle povratka izaslanika, jedan od preobra�enih generala �idan-a je ubio glavnokomanduju�eg, pa je u redovima vojske nacionalne manjine, nastao haos. General vlade D�ang je to spremno do�ekao.Naredio je napad i izvojevao potpunu pobedu.

Po�tovani slu�aoci, mo�emo da shvatimo iz ove pri�e, da je nered u redovima naprijatelja prilika za vojnu pobedu.

HUN SHUI MO YU, uhvati ribu u mutnoj vodi, lako mo�e da se razume, ali ne tako lako da se sprovede. Da bi smo bilo uspe�ni, moramo da pratimo svoje ribe, kako ih ne bi drugi uhvatili u haosu, da odr�avamo raznote�u u srcu i vi�e razmi�ljamo.