• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2008-06-13 19:25:24    
Nastanak i razvoj kineskog carstva

cri

Stara Kina, zajedno sa Mesopotamijom, starim Egiptom i starom Indijom, jedna je od najranijih civilizacija, koja je, ba� kao i ostale pomenute, nastala na obalama velikih reka. Civilizacija stare Kine nastala je i razvijala se u dolini reke Hoangho (�uta reka), a kasnije i oko drugih velikih reka ju�no i isto�no od ovih predela. Plodna zemlja pored reka omogu�ila je tada�njim ljudima da se uspe�no bave zemljoradnjom. Zemljoradnja prvih naselja koja su podignuta jo� oko 5000 godina pre na�e ere zasnivala se na uzgajanju prosa i sirka. Do 2500.-te godine pre na�e ere razvijeno je i uzgajanje pirin�a u ju�nijim delovima kineskog carstva oko reke Jangcekjang.

Carska dinastija Hsija smatra se prvom dinastijom kraljeva koji su vladali Kinom od 2000.-te do 1500.-te godine pre na�e ere. Tokom ovog perioda izgra�eni su irigacioni kanali za navodnjavanje polja, a vojnici su koristili ko�ije i oru�je izra�eno od bronze. Kineski kraljevi smatrani su vezom izme�u ljudi i bogova. Kada je kralj vladao pravedno i izvodio rituale ispravno, bogovi su bili blagonakloni prema njemu i njegovom narodu i donosili stabilnost i harmoniju njegovom carstvu.

Prvi gradovi u staroj Kini izgra�eni su kao religiozni centri za izvo�enje ceremonija i rituala. Do vremena �ang dinastije (oko 1500.-te do 1050.-te godine pre na�e ere) izgra�en je ve�i broj gradova u Kini. Izgradnja gradova je unapred pa�ljivo planirana, a gradovi su gra�eni po sistemu "re�etki" - po �emi koju su kasnije pratili i koristili graditelji svih drugih starih kineskih gradova. Stanovni�tvo je bilo podeljeno u stale�e po socijalnom rangu i to od kraljevske porodice i plemstva, pa sve do robova. Stari Kinezi su veoma dobro vladali ve�tinom izlivanja predmeta od bronze i pravili su izuzetno lepo bronzano posu�e za doma�instva koje se, hiljadama godina kasnije, �esto moglo na�i prilikom istra�ivanja grobnica ove dinastije.

Iako se kineska civilizacija razvila oko 1000 godina nakon ostalih ranih civilizacija daleko na zapadu, ne postoje nikakvi zapisi o eventualnim kontaktima izme�u njih. Izolovanost i specifi�na individualnost ove civilizacije oduvek su bile njene osnovne odlike.Stara Kina je tako ostala van doma�aja stranih uticaja hiljadama godina. Izolovani planinskim vencima i prostranim pustinjama, stari Kinezi nisu ni znali za postojanje drugih civilizacija na svetu sve do 126. godine pre na�e ere.

Kineska pisana istorija prote�e se unazad na oko 3000 godina, pa je kineska civilizacija najstarija civilizacija na svetu koja i danas postoji. Danas je to najmnogoljudnija dr�ava na svetu sa preko milijardu �itelja. Ova nacija sa dalekog istoka ponosna je na svoje nasle�e koje, izme�u ostalog, obuhvata i neka od najfinijih dela umetnosti i literature na svetu.