• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-08-06 20:29:47    
36 strategija------Izvu�i ogrevno drvo ispod tiganja

cri

FU DI CHOU XIN je ne samo vojna strategija, nego i stari idiom. FU zna�i tiganj, a ceo izrazi: Ako ho�emo da se voda u tiganju u potpunosti ohladi, bolje je da izvu�emo drvo ispod njega, nego da dodajemo hladnu vodu u tiganj. Ovo zapravo upu�uje na re�avanju problema iz korena.

Kad se koristi u vojnoj doktrini ima malo druga�iji smisao. Naime voda se kuva, uz snagu vatre. Vrelu vodu i jaku vatru te�ko mo�emo da zaustavimao, ali ono �to je pod na�om kontolom je ogrevno drvo. Stoga, ako ima puno te�ko�a u ratu, treba izbegavati jake ciljeve, a napadati slabije ta�ke. Za to ima puno na�ina. Na primer, slomiti duh neprijatelja, napasti neprijateljsku bazu, prekinuti saobra�ajni put , sve to potpada pod strategiju FU DI CHOU XIN, odnosno izvu�i drvo ispod tiganja.

E sad, na redu je na�a pri�a.

U desetom veku na�e ere, kad je u Kini vladala Dinastija Song, �iveo je lokalni zvani�nik, koji se zvao XUE CHANG RU. Jednog dana se u vojnoj bazi je do�lo do haosa, neprijateljska vojska je ubila tamo�nje vodje i zapalila im ku�e. �uv�i za to, preostali zvani�nici nisu smeli da se udaljavaju od ku�a. Ali ne i XUE CHANG RU! On je sam oti�ao u neprijateljski tabor i rekao:

�Vi svi imate roditelje i decu. Ako nastavite ovako, nasta�e veliki haos, a iz toga ne�ete dobiti nikakve interese. I va�e porodice �e, sigurno, trpeti posledice, ali ako sad prekinete, ne�emo vas kazniti.�

U stvari, mnogi vojnici i nisu bili u ratni�kom raspolo�enju, ve� su bili prisiljeni da se bore. �uv�i to, odmah su dobili druga�iji izraz na licama. A XUE CHANG RU je to primetio, pa je glasno podvukao:

�Sad, organizatori nereda, molim vas da stane levo, a oni kojima nije ba� jasan karakter ovog dogadjaja, desno.�

Stotine vojnika je stalo desno, a nekolkicina vodja, videv�i ovu situaciju, se dala u beg. Medjutim, ubrzo su upah�eni..

Po�tovani slu�aoci, u ovoj pri�i je XUE CHANG RU je koristio strategiju FU DI CHOU XIN, odnosno Izvu�i drvo ispod tiganja. Za njega je naoru�ana vojska neosvojiv cilj, ali porodice su vojnicima slaba ta�ka. XUE CHANG RU je prvo upozorio sve na stra�ne posledice, ispoljiv�i razumevanje za pona�anje vojnika, koji moraju da po�tuju naredjenja. Time je pridobio ve�inu, a odvojio naredbodavce. Bez podr�ke svojih saradnika, vodje su postale nemo�ne.

Dakle, za strategiju FU DI CHOU XIN, najva�nije je da se shvati klju�na ta�ka i pravi trenutak. Prvo treba odrediti slabu ta�ku neprijatelja, pa onda sprovesti realni napad.