• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-04-30 16:14:00    
Vang An�i---Politi�ar I knji�evnik u dinastiji severnog Sung

cri

Vang An�ijem�politi�arem I knji�evnikom iz perioda severnog Sunga u Kini ( 960-1127).

Vang An�i (1021-1086) je istaknut politi�ar, ideolog, knji�evnik I reformator, tako�e jedan od 8 velikih knji�evnika iz dinastija Tang I Sung. On je poreklom iz porodice ni�eg �inovnika. Vang An�i je iz detinstva voleo �itanje I imao dobro pam�enje. On je dobio povoljno obrazovanje. Zbog izvanrednog talenta, on je imenovan za funkcionera lokalne I centralne vlade, pa i premijera. Iz dugogodi�njih do�ivljaja funkcionera lokalne vlade, Vang An�i je shvatio jednu teoriju da je za bogatu dr�avu I mo�nu vojsku potrebna reforma politi�kog sistema. On je imperatoru uputio pismo u kojem je predlo�io svestranu reformu pravnog sistema uvo�enog u prvim godinama dinastije Sung, kako bi se ispravila situacija siroma�tva I slabosti dr�ave.Zbog toga je vlada donela niz pravnih propisa na osnovu ideje Vang An�ija koji se ti�u od poljoprivrede do zanatstva i trgovine, od seoskih podru�ja do gradova �to je izazvalo opse�nu dru�tvenu reformu. U istorji je ova reforma dobila naziv " Vang An�ijeva reforma". Kao rezultat toga su Van An�ija nazvali najve�im kineskim reformatorom u 11.veku.

Vang An�i ne samo �to je istaknut politi�ar i ideolog,ve� i odli�an knji�evnik. Radi ostvarenja svog politi�kog ideala,on je knji�evno stvara�tvo tesno povezao sa politi�kim delatnostima i istakao uloge knji�evnosti koja treba da se prioritetno slu�i dru�tvu.Po�to ima solidnu osnovu u oblasti knji�evnosti, njegova politi�ka zalaganja izazvali su veliku pa�nju vlasti.

1 2