• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-04-30 16:14:00    
Vang An�i---Politi�ar I knji�evnik u dinastiji severnog Sung

cri

U domenu knji�evnog stvarala�tva, Vang An�i se protivio frazerstvu,isti�u�i da pisanje �lanka treda da se prilagodi dru�tvenom �ivotu i odigra aktivnu ulogu za unapre�enje dru�tva, a ne zatra�i lepe re�e. Veliki broj njegovih dela je otkrio probleme vlade i dru�tvene protivre�nosti koji su od dubokih politi�kih karaktera.

Vang An�i je gigantski prozni pisac. Njegove proze su kratke,ali pune energi�ne snage . On je �esto u svojim delima obrazlo�io politi�ke ideje i zalaganja u cilju slu�enja reformama.Po�to su kritike u �lancima uperene na politi�ka i dru�tvena pitanja, gledi�te je jasno, a analize su duboke. „ Pismo upu�eno imperatoru" je predstavni�ko delo Vang An�ija u kojem zahteva preobra�aj dru�tvenog sistema. On je ,duboko analiziraju�i te�ku situaciju dinastije severnog Sunga podneo celokupan plan za reformu. U svom drugom �lanku „ zapis o stogodi�njem spokojstvu dinastije Sung" Vang An�i je pri�ao o spokojstvu u prvih 100 godina dinastije Sung i obrazlo�io razloge postignutih dobrih rezultata. Uz to je o�tro kritikovao tada�nja dru�tvena pitanja i izrazio o�ekivanje da �e imperator izvr�iti velike podvige u politi�koj oblasti. On je smatrao da dolazi vreme za u�injenje velikih podviga. Komentari koje je pisao Vang An�i,duga�ki ili kratki,su veoma sa�eti i logi�ni �ija je struktura stroga, gledi�te jasno,zaklju�ak precizni,a jezik skromni. Njegovi komentari su igrali aktivnu ulogu za unapre�enje reforme i u�vr��enje rezultata novog pokreta za knji�evnu reformu u dinastiji severnog Sunga. Eseji koje je pisao Vang An�i su emocionalni i popularni.

Sem toga, on je pisao i putopise u stilu proze �iji je na�in pisanja veoma originalni. U njegovim delima apstraktivna teorija je postala dirljiva i slikovita �ime su obi�ni zapisi dobili ideolo�ki sadr�aj.

Vang An�i ne samo �to je izvr�io podvige u politi�koj oblasti, ve� potomcima ostao bogate istaknute pesme, proze i druga knji�evna dela,dakle je postao zaslu�ni politi�ar i knji�evnik u kineskoj istoriji.


1 2