• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-08-12 19:52:19    
36 strategija--- sa punom energijom napasti iscrpljenog neprijatelja

cri

Na redu je �etvrta: JI JI DAI LAO. JI zna�i odmor, LAO je umor. Oficiri koji dobro znaju kako da rasporede vojsku, umeju da izbegnu neprijatelja koji je u fazi uspona. Oni ih jednostavnim na�inima napadnu kada su umorni od rata ili drugih aktivnosti. Ova strategija je naj�e��e kori��ena u ratovima slabih sa ja�ima.

Prema mi�ljenju drevnih kineskih vojskovo�a, odmor i umor se smenjuju. Kao �to dan traje 24 sata, kad je dan du�i, no� je kra�a, a onda dolazi vreme kad je du�a no�, a kra�i dan. Tako se smenjuju sopstvena i naprijateljska snaga. Kad neprijatelju krene lo�e, nama sigurno kre�e dobro. Uzmimo jedan primer:

U periodu Tri kljaljevstva od 220. do 280. godine pre na�e ere, kralj kraljevine VU je ubio generala kraljevine �U. To je stra�no razljutilo kralja �U:�Kako mo�e da ubije mog generala? Za osvetu mog generala pokrenu�u 700 hiljada vojnika u napad na kraljevinu VU!� Kraljevina �U, koja se nalazila na planinama, imala je odli�an geografiski polo�aj. Medjutim, mladi oficir Lu iz kraljevine VU dugo razmatrao koju strategiju da odabere, i najzad je odabrao povla�enje. Tako su trupe �U na planinama bile nemo�ne, jer nisu mogle da se povuku, niti je bilo mogu�e krenuti u napad. Posle pola godine, vojnici �U su ve� bili veoma iscrpljeni. U tom momentu mladi oficir Lu, vojskovo�a trupa kraljevine VU je odlu�io da ih napadne. Vojska �U je bila umorna i nespremna za borbu, pa je pora�ena. Ova borba je postala primer pobede slabih u odnosu na ja�e.

U nedavnoj kineskoj istoriji takodje postoji primer kori��enja ove strategije. Recimo, u gra�anskom ratu tridesetih godina pro�log veka, armija Kineske komunisti�ke partije je bila slabija, nije imala dobru vojnu opremu. U takvoj situaciji predsednik Mao Cetong odlu�io se za partizansku strategiju. Tako je izbegavan direktan sukob sa sna�nijim neprijateljem, a armija je koriste�i se povoljnim geografskim i vremenskim uslovima ostvarila velike uspehe. Bit partizanske strategije koju je koristio Mao Cetong je ista kao i JI JI DAI LAO: sa punom energijom napasti iscrpljenog neprijatelja, tj. sa�ekati pozitivan talas.