• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-06-26 18:22:29    
Knji�evnica Li �ind�ao u istoriji kineske klasi�ne knji�evnosti

cri

Li �ind�ao je veoma poznata pesnikinja, koja je �ivela pre 900 godina u periodu izmedju dinastija Severni i Ju�ni Song, u D�ang�u, u dana�njoj provinciji �andong. Ona je poznata po velikim uspesima u domenu knji�evnosti u dinanstiji Ju�ni Song. Li �ind�ao je oku�ala i slasti i gor�inu �ivota. Njeni do�ivljaji su tesno povezani sa sudbinom dr�ave. �itav njen �ivot je legenda koja se prepli�e sa sre�om i nesre�om. U narednih nekoliko minuta pri�a�emo vam o njoj--- Li �ind�ao.

Ona je poreklom iz bogate porodice intelektualaca. Otac i stariji brat su joj radili kao vladini funkcioneri. Njena majka se tako�e bavila pisanjem, pa je bistra �ind�ao dobila dobro obrazovanje u patrijarhalnoj porodici i imala je solidnu osnovu iz knji�evnosti, u �emu je pokazala veliki dar.

Izrasla je u simpati�nu i romanti�nu devojku-pisca, koja opisuje sve �to je zabavlja u dru�tvu sa drugaricama, od veslanja do ljuljanja na ljulja�ci , pa �ak i sam boravak kod ku�e. Iz ovih �lanaka se vidi jedna divna, vesela i ose�ajna devojka.

Njen sre�ni devoja�ki �ivot i ven�anje su stvorili jednu klasi�nu ljubavnu pri�u.

Njena ljubav nije kao ona iz romana „ Romeo i Julija", iako je bilo raznih problema, ona direktno ide u kristalnu palatu. Mu� D�ao Min�eng je elegantan i pametan. Supru�nici su istomi�ljenici i oboje daroviti za knji�evnost. �ak �ta vi�e, osim sklonosti za pisanje pesama, sviranje, igranje �aha, slikarstvo i kaligrafiju, oboje vole i izu�avaju kolekcije antikviteta. Sre�a je da se Li �ind�ao udala za svog ljubljenog i potpuno se predala �oveku koga voli u feudalnom dru�tvu, u kojem nije bilo slobodnog ven�anja.

Supru�nici su po�tovali jedno drugog i tako je nastalo mnogo lepih pri�a. Pri�a se da su jedne godine povodom Praznika meseca njih dvoje krenuli u posetu mu�evljevim prijateljima. Prijatelji su pitali D�ao Min�enga ho�e li uskoro biti novih �lanova porodice, a on je prijateljima pokazao svoju pesmu u koju je upleo tri re�enice iz �enine pesme . �itav�i to, prijatelji su se zadivili, isti�u�i da su najbolje tri re�enice koje je napisala ba� Li �ind�ao, a one glase: ''Ne govori da nisam obasuta tugom, zapadni vetar podi�e zavese, izgledam mnogo mr�avija od hrizanteme.'' �uv�i ocenu iz prijatelja, mu� se veoma obradovao, ali i postideo, pa je odmah zamolio suprugu da ga podu�i pisanju.

Li �ind�ao je bila sre�na u braku �to joj je omogu�ilo postizanje velikih rezultata u knji�evnosti.

Na �alost, kada je bila u najsre�nijem periodu svog �ivota, u dr�avi je po�ela kriza. Ratni po�ar je sru�io njihovu sre�u. Sudbina je odjednom poslala iz raja u pakao. Zbog rata, mu� i ona su se vi�e puta selili. I na kraju nisu mogli a da ne �ive rastavljeno, u dva razli�ita mesta, sve do smrti mu�a. Nakon toga, Li �ind�ao je duboko patila za mu�em. U poodmaklim godinama bila je veoma usamljena.

Posle smrti mu�a nije imala stabilno boravi�te. A ve�ina njihovih dragocenih antikvinteta je oplja�kana ili ukradena, �to je te�ko pogodilo Li �ind�ao.

Da bi izbegla ratni po�ar, Li �ind�ao je sa severa stigla na jug zemlje. Tada su u njoj proradila jo� ne�nija i krhkija ose�anja. Njene ose�aje su izazivali i cvetanje cve�a ili opadanje li��a, jesenji vetar ili prole�na ki�a. Ona je pesmama izra�avala �alost za svojim dragim mu�em i tako se osloba�ala muke i duhovne patnje. Sve je to postalo glavna tema svojih knji�evnih dela. Li �ind�a je na taj na�in izrazila �alost zbog svoje porodice, pa onda i zbog dr�ave. Njen �ivot u poodmaklim godinama je bio ispunjen brigom i �alo��u.

Li �ind�ao je do�ivela sre�u i nesre�u. Njen neobi�ni �ivot je simbol neobi�nog karaktera jedne �ene. Pesmama i pri�ama je opisala svoj tragi�ni i usamljeni�ki �ivot, a njene pesme i pri�e su postale neizbrisive u istoriji kineske knji�evnosti.