• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-07-09 18:57:54    
O za�titi svetske kulturne ba�tine

cri

�etrnaesti kolegijum predsednika kineskih lokalnih politi�kih konsultativnih savetova nedavno je odr�an u gradu Lasi. Na ovom skupu je u�estvovali funkcioneri Konsultativnih savetova iz 27 gradova�sedi�ta Svetskog kulturnog nasle�a. U�esnici zasedanja su diskutovali o za�titi, o�uvanju , kori��enju i upravljanju svetskom kulturnom ba�tinom u Kini. Potpredsednik Politi�kog konsultativnog saveta Autonomne pokrajine Tibeta gospodin Baimalance je istakao da je tokom poslednjih godina neprestano pove�ano znanje stanovnika o svetskom kulturnom i prirodnom nasle�u i podizana svesti o njihovoj za�titi.