• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-09-30 19:54:55    
Ningsjia-hujska autonomna pokrajina razvija umetnost plesa i izrade no�nje hujske narodnosti

cri
Ningsjia-hujska autonomna pokrajina je najve�e podru�je u Kini sa populacijom hujske narodnosti. U toku duge istorije ovde je formirana specifi�na narodna no�nja i umetnost plesa.

Kada je re� o ukrasima na no�nji, ukrasi za glavu su najklasi�niji i najkarakteristi�niji.Na primer, muskarci hujske narodnosti uvek nose bele kape i jeleke, a �ene toke. Ova narodnost obo�ava belu, zelenu i crnu boju. Ples hujske narodnosti karakteri�e kombinacija tvrdih i mekih pokreta.

Njingsjia-hujska autonomna pokrajina je ovih godina, polaze�i od karaktera ovda�njih narodnosti, preduzela mere za o�uvanje i razvijanje plesa i no�nje hujske narodnosti na kreativan na�in.

Nedavno je u Jin�uanu, glavnom gradu te pokrajine, odr�an prvi festival na kome su predstavljeni plesovi i narodna no�nja hujske narodnosti. Tim povodom pozvani su stru�njaci i nau�nici koji se bave izu�avanjem plesa i narodne no�nje da iznesu svoje sugestije o njihovom razvoju i kreativnosti. Zahvaljuju�i uspe�nom odr�avanju tog festivala, nau�nici i stru�njaci za ples i predstavnici fe�n-a iz svih krajeva zemlje su izrazili velika o�ekivanja za budu�nost plesa i razvoja narodne no�nje hujske narodnosti. Stalni potpredsednik kineskog udru�enja plesa�a Feng �uangbai je ovako ocenio festival.

''Smatram da je prvi festival plesa i narodne no�nje hujske narodnosti pokazao da su se umetnost i kultura na�e narodnosti podigli na novi vi�i nivo. Uveren sam da �e na�a kultura i umetnost, naro�ito umetnost plesa, do�iveti jo� ve�i razvoj.''

Odr�avanje festivala plesa i no�nje hujske narodnosti ima za cilj unapre�enje podu�avanja, eksploatacije i kreativnosti. Pored toga, ta manifestacija je kreatorima, koji se bave plesom i no�njom hujske narodnosti, dala priliku za u�enje i razmenu. Kreator Udru�enja za izradu narodne no�nje i ukrasa kineskih nacionalnih manjina gospo�a Ma �umin je rekla:

''Po mom mi�ljenju, ovaj festival �e dati dalekose�ne rezultate. On je doprineo uspostavljanju platforme za ispoljavanje talenata na�ih kreatora, koji se bave izradom no�nje hujske narodnosti".

Kako je saop�teno, za festival je konkurisalo 57 razli�itih vrsta plesa i 502 kompleta no�nje.Za sam nastup i �ou-program odabrana je 21 vrsta plesa i 238 kompleta no�nje. Plesa�i su, tokom nastupa, prikazali takvo bogatstvo pokreta u igri da su publika i �lanovi �irija i vizuelno i emotivno bili o�arani.. Potpredsednik kineskog udru�enja ple�a�a Li Liu�an je ukazala:

''Oko 15 ili 16 plesova, od ukupno 21 �og koliko ih je igrano na festivalu, su putem igre ispri�ali divne pri�e. Kada je re� o njihovoj koreografiji i izra�enim emocijama, mislim da su na visokom nivou, zbog �ega mi je veoma drago.''

Ples pod nazivom ''Sveta �elja'', koji je izvodio Umetni�ki fakultet pri Univerzitetu za obrazovanje u�itelja iz provincije Junnana, u jugozapadnom delu Kine, dobio je prvu nagradu na festivalu. Ples je pokazao proces ro�enja bebe koji simboli�e �elju hujske narodnosti za mirom. Taj ples je u sebi sadr�ao karakteristike plesova drugih narodnosti. Koreograf tog plesa je gospo�a Ma Ven�ing.

''Novoro�en�ad za na�u narodnost predstavljaju sun�evu svetlost. Ro�enje bebe je za na�e muslimane radosni praznik. Osmislila sam taj ples sa ciljem da poka�em da na�a narodnost te�i za mirom i harmonijom.''

Kada je re� o izlo�enim narodnim no�njama, �iri ih je visoko ocenio kako po stilovima tako i po bojama.

Kako je saop�teno, populacija hujske narodnosti u Kini broji vi�e od 10 miliona, stoga tr�i�te sa no�njom te narodnosti ima lepu budu�nost. Pomenuta izlo�ba no�nje je odr�ana kako bi stanovnici hujske narodnosti mogli da nose komforne, lepe i karakteristi�ke narodne no�nje.