• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-07-10 18:14:17    
Advokat uzbekistanske narodnosti gospo�a Fatima Mehmud

cri

Advokat uzbekistanske narodnosti iz Sjin�iang-ujgurske autonomne pokrajine Fatima Mehmud je otvorila prvu advokatsku kancelariju za nacionalne manjine u Kini. Ona je iz grada Tan�eng, na severu Sjin�iang-ujgurske autonomne pokrajine. U ovom gradu, desetak kilometara od granice Kine i Kazahstana, �ivi 29 nacionalnih manjina, me�u kojima su uzbekistanska, ujgurska i ruska narodnost. Fatimina porodica se generacijama bavila trgovinom, a ona je prvi akvokat u svojoj porodici i uop�te me�u svojim sunarodnicima. Po njenim re�ima, izabrala je tu profesiju zbog indijskog filma ''Avara''.

''U tom filmu se, izmedju ostalog, pripovedalo o �eni advokatu, zahvaljuju�i �ijoj pomo�i je promenjen �ivot glavnog lika. Taj film je ostavio veliki utisak na mene, stoga sam pravo izabrala za svoju profesiju,''

Fatima je 1985.godine diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Sjin�iang sa odli�nim uspehom. Vratila se u svoj zavi�aj i otvorila privrednu advokatsku kancelariju. Ona je spoznala zna�aj svog posla ve� kod prvog slu�aja koji je uzela u razmatranje. Radilo se o podeli zaostav�tine. Ona ka�e, da se ostavinska rasprava vodila izme�u �ene ruske narodnosti Kuknive i njene bra�e. Po re�ima Kuknive, bra�a su joj osporavala pravo na nasledstvo, stoga je zatra�ila pomo� od Fatime, koja je uspela da re�i slu�aj u njenu korist sa dovoljnim brojem dokaza. Se�aju�i se toga, Fatima je rekla:

''Mislim da je to bilo od velikog zna�aja za nju. Iskoristila sam sve svoje poznavanje pravnih propisa radi o�uvanja njenih prava i interesa. U stvari profesija advokata za mene ima veliki zna�aj.''

Fatima ima smisla za pravo i dobro zna jezike mnogih nacionalnih manjina, zbog �ega ima veoma mnogo posla. Ali, zbog dru�tvenih prilika, kakve su bile 1995.godine, Fatima je po�ela da se bavi trgovinom. Po njenim re�ima, ona se ponovo vratila u advokatsku kancelariju zbog oca.

''Otac mi je tada rekao da je u okviru na�e narodnosti bilo mnogo bogatih trgovaca, ali da ima samo jedan advokat. Treba da nastavi� da se bavi� svojom profesijom'', se�ala se Fatima o�evih re�i.

Fatima je u proteklih desetak godina re�ila oko deset hiljada krivi�nih i privrednih slu�ajeva, kao i slu�ajeva u vezi sa inostranstvom. Osim toga, ona je bila pravni savetnik za vi�e od 50 kompanija. Kao advokat nacionalne manjine, Fatima je poklanjala jo� ve�u pa�nju siroma�nima i hendikepiranim. Ona i njeni kolege �esto tim ljudima pru�aju besplatne pravne usluge.

''Pru�ali smo besplatne pravne usluge tim ljudima. Pored njih, besplatne pravne usluge pru�amo i porodicama prekomorskih Kineza. Na sastanku posve�enom porodicama prekomorskih Kineza i kineskih iseljenika, obe�ala sam tim ljudima, u na�em gradu Ta�engu, da �u im pru�ati besplatne pravne usluge u slu�aju da budu povre�eni njihova prava i interesi.''

Grad Ta�eng je u februaru 2006.godine, u advokatskoj kancelariji Fatime Mehmud, oformio ''Kancelariju za pravno zastupanje interesa �ena i dece'' i „Kancelariju za pru�anje pravnih usluga porodicama prekomorskih Kineza i kineskih iseljenika''. Ljudi, kojima je bila potrebna njena pravna pomo� je bilo sve vi�e. Fatima je tako�e shvatila neophodnost obuke mladih profesionalnih kadrova u toj oblasti, da bi se ljudima pru�ile �to bolje pravne usluge.

Iako je postigla velike rezultate Fatima je, kao advokat nacionalne manjine, povremeno nailazila na nerazumevanje. Ipak, �elja da radi svoj posao je uticala na sve ljude iz njene blizine. Njen kolega, advokat Vang �aojang je istakao:

''Na po�etku je ljudi nisu razumeli. Me�utim, ona nije odbacila svoju profesiju zbog toga �to je smatrala da akvokat mo�e mnogo da pomogne ljudima. Sada je gra�ani razumeju. Mi mu�karci, njene kolege,smo veoma ponosni na nju.''

Fatima Mehmud je rekla da �e i dalje ulagati maksimalne napore da pomogne ljudima.