• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-07-31 20:34:55    
Srednjo�kolska odeljenja u unutra�njosti zemlje za decu iz Sin�ianga

cri

Mnogobrojni srednjo�kolci koji odrastaju u zaba�enim i pograni�nim podru�jima u Sin�iangu u zapadnom delu Kine sanjaju o tome da jednog dana krenu u vi�u srednju �kolu u nekom od gradova u unutra�njosti zemlje. Taj san je postao java kada je kineska vlada 2000. godine po�ela da �alje grupe odli�nih �aka iz Sin�ianga u vi�e srednje �kole u unutra�njosti. U dana�njoj emisiji vreme �emo posvetiti ovim odlika�ima iz Sin�ianga.

Zbog istorijskih, prirodnih, ekonomskih i mnogih drugih uslova ve� du�e vreme izmedju Sin�ianga i ekonomski razvijenih podru�ja u unutra�njosti zemlje postoje velike razlike u oblasti obrazovanja. Kako bi pobolj�ala kvalitet i ubrzala proces obrazovanja talenatovane omladine raznih nacionalnosti u Sin�iangu, kineska vlada je 2000. godine donela odluku o otvaranju srednjo�kolskih odeljenja za decu iz ove pokrajine u Pekingu, �angaju, Tian�inu i Hangd�ou, privredno razvijenim gradovima.

�ephet je u�enik tre�eg razreda vi�e srednje �kole koja radi u okviru Pedago�kog univerziteta u Hangd�ou. On je pripadnik ujgurske nacionalne manjine, a sada je �kolska zvezda, jer je ne samo odli�an u�enik, ve� i veoma aktivan u mnogim sekcijama. Kao potpredsednik Saveza u�enika �ephet u slobodno vreme �esto organizuje razne aktivnosti, zahvaljuju�i kojima ima mnogo prilika za dru�enje. �ephet dobro u�i, a istovremeno se usavr�ava i na drugim poljima.

Kad budem po�eo da radim, ne�e biti va�no samo znanje, nego i mnoge druge sposobnosti. U�e��e u dru�tvenim delantnostima mi poma�e u razvijanju li�nih sposobnosti.

�ephetova majka, gospo�a Risalet, je veoma zadovoljna �to joj sin u�i u unutra�njosti zemlje. Roditelji su jako ponosni na svog sina. Gospo�a Risalet nam je rekla:

Uslovi u �kolama u unutra�njosti i stru�na osposobljenost nastavnika mnogo su bolji nego ovde. Sve to �e pomo�i mom sinu da pro�iri vidike.

U Pekingu, Hangd�ou, Tian�inu i �angaju odeljenja za srednjo�kolsku decu iz Sin�ianga su otvorena u poznatim �kolama u kojima rade najbolji nastavnici. Za prosvetne radnike u ovim �kolama u�enici iz Sin�ianga su kao ro�ena deca prema kojima gaje veliku ljubav.

U �ephetovoj ku�e novinari su slu�ajno sreli dve nastavnice iz �kole u Hangd�ou. One su do�le po u�enike koji su u Sin�iangu provodili letnji raspust. Sekretar Omladinskog komiteta vi�e srednje �kole pri Pedago�kom univerzitetu u Hangd�ou gospodja D�ang �i je rekla:

Uo�i raspusta rezervisali smo im karte i pomogli u pakovanju stvari, a zatim su ih nastavnici ispratili do Sin�ianga.

Za sedam godina koliko je pro�lo od otvaranja odeljenja za srednjo�kolce iz Sin�ianga postignuti su zadovoljavaju�i rezultati. Ova odeljenja poha�alo je vi�e od 18 hiljada u�enika. Preko 3400 maturanata je u�estvovalo na prijemnim ispitima za fakultete, od kojih je 90 odsto primljeno. Jedan od njih je i Behtijar, koji je 2007. godine bio maturant Pete vi�e srednje �kole u Tian�inu.

Behtijar je upisao Hemijski fakultet na Tian�in�kom univerzitetu. Njegov otac Ehet je veoma ponosan �to mu sin studira na �uvenom unuverzitetu u unutra�njosti. On je izrazio zahvalnost kineskoj vladi koja sprovodi politiku razvoja nacionalnog obrazovanja.

Prilikom upisa sin�ian�kih srednjo�kolaca, prednost imaju deca zemljoradnika i sto�ara. Broj u�enika pripadnika nacionalnih manjina �ini 90 odsto, a ove godine udeo dece zemljoradnika i sto�ara koja poha�aju �kole u unutra�njosti bio je ve�i od 60 odsto.

Kinesko Ministarstvo obrazovanja i Ministarstvo finansija, vlade gradova u kojima su otvorena odeljenja za srednjo�kolce iz Sin�ianga i pokrajinska vlada, pru�ili su veliku podr�ku ovom projektu. Do sada je dr�ava ulo�ila 400 miliona juana u izgradnju i opremu ovih odeljenja. Gradske vlade godi�nje svakom u�eniku daju stipendije u iznosu od 10 do 17 hiljada juana. Pored toga, partijski komitet i pokrajinska vlada u Sin�iangu svake godine u�enicima koji poha�aju �kole u unutra�njosti zemlje, dodeljuju po 2700 juana na ime tro�kova medicinskog osiguranja i saobra�aja.

Otvaranje srednjo�kolskih odeljenja za decu iz Sin�ianga nai�lo je na veliki prijem kod pripadnika svih nacionalnosti u toj pokrajini i izazvalo odli�ne efekte u dru�tvu.