• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-09-11 16:11:47    
Nacionalne manjine u provinciji �inghaj se bogate negovanjem nacionalne kulture

cri

U provinciji �inghaj, na severozapadu Kine, �ive pripadnici tibetanske, mongolske, hujske i drugih narodnosti. Ova provincija je bogata nacionalnim kulturama. Poslednjih godina, vlast u provinciji �inghaj je preduzela mere za ''pove�anje prihoda pomo�u negovanja nacionalne kulture'' i pozvala zemljoradnike i sto�are da se kulturno anga�uju i time pove�aju svoje prihode i pobolj�aju �ivotni standard.

Narodni ansambl Ajisaimai, iz sreza Pingan u provinciji �inghaj, je osnovan 2004.godine, i �ine ga uglavnom mladi�i tibetanske i mongolske narodnosti. U protekle tri godine, ovaj ansambl je nastupao u svim krajevima Kine, a broj �lanova se od 66, na po�etku osnivanja,pove�ao do sada�njih 520. Osim toga, njihovi prihodi su, u pore�enju sa seljacima iz tog sreza, nekoliko desetina puta ve�i. Funkcioner sreza Pingan Vang Sjuande je saop�tio da su neki �lanovi, jo� pre osnivanja ansambla, izvode�i tibetanske i mongolske pesme i plesove u nekim gradovima te provincije, do�iveli ovacije od strane publike.

''Ansambl je imao nastup samo nekoliko dana, a zaradio je 12 hiljada juana. �lanovi ansambla su veoma raspolo�eni, a �lanovi njihovih porodica su veoma zadovoljni i ponosni �to su deca ne samo mnogo zaradila, ve� su imala priliku da poka�u svoje ume�e u praksi.''

Provincija �inghai je glavno podru�je po vodnim resursima, koja ima prostrane pa�njake. Ovih godina, eko-sredina u tim pa�njacima je u izvesnom smislu naru�ena zbog prirodnih faktora i preteranog �obanstva. U toj provinciji je, od 2003.godine, realizovana pozitivna ekolo�ka politika, a sto�ari tibetanske i mongolske narodnosti su podstaknuti da se presele u grad. Da bi pomogli preseljenim tibetanskim i mongolskim sto�arima da se uklope u novi �ivot, vlast �inghaja im je, s jedne strane omogu�ila stanove, organizovala podu�avanje u vo�nji, gajenju i drugim tehnikama, a s druge strane je razvijala narodni turizam i pove�avala prihod poljoprivrednika i sto�ara negovanjem nacionalnih kultura.

Politika ''pove�anje prihoda negovanjem nacionalnih kultura'' je seljacima i sto�arima donela znatan prihod. Iza tih rezultata stoje napori vlasti i mnogih preduze�a. Pro�le godine je privatno preduze�e iz te provincije organizovalo podu�avnje u plesu. Kada je re� o tome, direktor tog preduze�a Vang Sjiaobo je rekao:

''�inghai je region bogat pesmama i plesovima. Muzi�ko podu�avanje pripadnika nacionalnih manjina, koji �ive od pa�njaka, ima za cilj pove�anje njihove sposobnosti za zapo�ljavanje. Osim toga, takva obuka je organizovana da bi se bolje iskoristilo bogatstvo nacionalnih kultura u provinciji �inghaj.''

Ta obuka nije laka. Prema zahtevima Kulturnog odeljenja provincije, polaznici bi trebalo da nau�e nekoliko vrsta plesova za mesec dana. Kako oni mogu da savladaju toliko vrsta plesova za kratko vreme, objasnio nam je profesor mongolske narodnosti Bao Guihua.

''Uop�teno govore�i, znanje se brzo prenosi sa profesora na u�enike. Kada primetim makar i namanji napredak, odmah im dajem pohvalu. To im daje samopouzdanje."

Uz podsticaj profesora, u�enike podsti�e i �elja za budu�im lepim �ivotom. Devojka tibetanske narodnosti �imo Tso je novinaru rekla:

''Sanjam o tome da zaigram pred celim svetom. �elja mi je da ljudima iz mog zavi�aja ispri�am moje do�ivljaje i ose�anje, tako da i oni po�ele da odu na obuku. Nadam se, da �e jo� vi�e prijatelja tibetanske narodnosti, putem ove obuke, ostvariti svoj san i promeniti svoju sudbinu.''

Danas, osim organizovanja nastupa narodnih plesova, vlast �inghaja pozitivno podsti�e lokalne seljake i sto�are nacionalnih manjina da se bave narodnim zanatom. Slikanje, kiparstvo, vez i druge narodne umetnosti postaju dobar na�in za izlazak iz siroma�tva.