• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-09-01 20:22:12    
Arkti�ko selo Mohe

cri

Selo Mohe, nazvano �arkti�kim selom�, najsevernija je ta�ka na kineskoj geografskoj mapi i od Rusije ga deli samo grani�na linija. Poslednjih godina, ono svojim specifi�nim geografskim polo�ajem i svojevrsnim prirodnim lepotama pra�uma okovanih snegom i ledom privla�i sve ve�i broj doma�ih i stranih turista.

Mohe se locirano u dubini najve�e pra�ume u Kini na planini Veliki Kingang, 90 kilometara udaljeno od centra istoimenog sreza. Po�to se nalazi na severnoj geografskoj paraleli od 53 stepena, prose�na temperatura u leto se kre�e oko idealnih 20 stepeni, pa u njega u to doba dolazi najve�i broj turista. Na severnom kraju sela je podignuta velika kamena plo�a sa natpisom �Arktik Kine� �to zna�i severni kraj Kine. Pored kamene plo�e mirno proti�e re�ica - izvorni tok reke Hejlon�an. Na njenoj drugoj obali je Rusija i jasno se vide tipi�ne ruske ku�e delom skrivene u pra�umi.

Direktor turisti�ke agencije sreza Mohe gospodin �an Bing navodi da njegov srez i Rusija imaju zajedni�ku granicu u du�ini od 245 kilometara. Mohe je kineska pograni�na trgovinska luka prve kategorije i kroz nju se obavlja pograni�na trgovina. Gospodin �an podvla�i: Mohe je kraljevina pra�ume, prirodni kiseonik-bar i idealno letovali�te. Iako se nalazi u pomalo zaba�enom pograni�nom kraju, odli�no je dru�tveno uredjeno, a njegovi �itelji imaju skromne narodne obi�aje.

U selu Mohe, ujutro ili u suton �esto mo�ete da �ujete zvuk gongova i prijatne melodije. U to vreme me�tani izlaze iz ku�a da ple�u uz pratnju gongova i dobo�a i �ivahne narodne pesme. Osim u�ivanja u lokalnim prirodnim lepotama i narodnim obi�ajima, turisti koji dodju u ovo selo mogu da se upute na interesantno arkti�ko putovanje. Zbog geografskog polo�aja, leti su u ovom selu dani sve du�i i du�i. Sredinom leta, na primer, no� traje samo sat-dva i zato je zovu �Bela no�. Zimi je slika suprotna, dan je veoma kratak, a no� duga�ka.

Kako pri�aju me�tani, svake godine u junu i julu mesecu, na nebu iznad sela Mohe se �esto pojavljuje raznobojna �udesna arkti�ka svetlost koja li�i na sjajni krug i postaje sve ve�a i ve�a, a zatim po�ne da se smanjuje sve dok ne i��ezne. Zbog toga se u ovom selu svake godine organizuje �Festival arkti�ke svetlosti� koji privla�i veliki broj doma�ih i stranih turista. Akademik ruske dr�avne akademije nauka, gospodja Marina Mihailova �esto dolazi u selo Mohe radi nau�nog istra�ivanja. Ona isti�e: Mnogo volim Mohe. To je novonastalo, ali prelepo selo koji je okru�eno pra�umom i drugim prirodnim lepotama. Zato ovde mogu da prijatno da radim i da se odmaram.