• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-08-18 21:45:41    
Sokaci u Pekingu

cri

Op�te je poznato da je Peking glavni grad Narodne Republike Kine i da ima istoriju postojanja duzu od 3 hiljade godina. U kineskoj prestonici postoji izreka: Nisi pravi poznavalac Pekinga dok ne obidjes sve pekin�ke sokake. A ovde ih ima bezbroj i oni su kao krvni sudovi rasporedjeni po celom gradu. Ukoliko �ovek ho�e da oseti drevni kulturni i �ivotni miris Pekinga, on mora da obidje njegove uli�ice i sokake.

Uli�ice i sokaci Pekinga poceli su da nastaju jos od 13. veka. Gradjeni su u karakteristicnom kineskom stilu kao hutoni, tj. pravougaona dvori�ta koja su poredjana jedna uz druge. Prolazi izmedju dvori�ta su takozvani sokaci. Pekin�ani ka�u da u Pekingu ima 3600 sokaka sa imenima, a sokaka bez imena bezbroj, onoliko koliko bik ima dlaka. Pekin�ani gaje specifi�no ose�anje prema sokacima. Za njih oni nisu samo prolazi, nego i svojevrstan muzej narodnih obi�aja. U sokacima nema buke kao na prometnim ulicama, postoje samo slo�ni odnosi izmedju suseda.

Gospodja �en Djinsju �ivi u jednom hutonu. Ka�e da su ljudi na sokaku �lanovi slo�ne zajednice. Kada neka porodica ima te�ko�e, druge porodice odmah joj pru�aju pomo�. Ona navodi: U na�em sokaku susedi uvek poma�u jedni drugima. Na primer, kada se deca vra�aju sa �kole, a roditelji se jo� nisu vratili sa posla, susedi ih uzimaju i vode brigu o njima. U danima odmora, susedi se pose�uju, zajedno igraju karte ili se bave gimnastikom.

U Pekingu postoji turisti�ka agencija koja organizuje �etnju po hutonima. Funkcionerka ove turisti�ke agencije gospodja �an Djundje ka�e da ove �etnje imaju za cilj upoznavanje doma�ih i stranih turista sa pravim Pekingom i pravim �ivotom njegovih stanovnika. Vazno je reci da turisti razgledaju pekin�ke hutone rik�om, a ne automobilom, jer rik�a mo�e slobodno da se kre�e medju uskim prolazima, a automobil to ne mo�e. Osim toga, obilazak riksom je sporiji pa mogu da dok razgleda prolaze slu�aju dirljive pri�e vozaca rik�i o njihovoj istoriji.

Gospodin Gunter Vien iz Nema�ke voli da rik�om pro�eta po pekin�kim hutonima. On ka�e: Rik�a je laka i ima manevarsku slobodu. Njome mo�ete da stigne do svakog ugla prolaza. A oni su izvanredni i u njima mogu mnogo �ta da vidim. Jednom re�ju, uli�ice i sokaci su jedna od zanimljivih atrakcija Pekinga. Tu ljudi mogu osetiti �ivotni miris Pekin�ana i njihovo medjusobno prijateljstvo.