• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-09-08 19:20:55    
Grad Harbin

cri
Grad Harbin se nalazi u provinciji Hajlondjan na severoistoku Kine I glavni je grad ove provincije. Nekada je Harbin bio malo selo na obali reke Sonhua u kojem je �ivelo nekoliko ribarskih porodica. Posle 1898. Godine miran �ivot tamo�njih stanovnika je zbog izgradnje �elezni�ke pruge potpuno poreme�en. U to vreme do�ao je veliki broj Rusa koji su izgradili �elezni�ku prugu, a istovremeno I pretvorili ovo malo ribarsko selo u grad. Sve do danas u Harbinu je sa�uvan veliki broj gradjevina sa ruskim arhitektonskim stilom. S vremenom, u njega su se doselili I gradjani drugih evropskih zemalja I oni su izgradili ku�e sa arhitekturom svoje nacije.

Najsve�anija gradjevina u Harbinu je crkva "San Sofija". Podignuta je 1907. Godine u stilu tipi�ne starorimske arhitekture I bila je najve�a na Dalekom Istoku I svetinja pravoslavlja. Kao I druge crkve u Harbinu, I crkva "San Sofija" je u istoriji vi�e puta do�ivela razaranje. Gradska vlada ju je renovirala 1997. godine I ona je ponovo postala versko i umetni�ko svetili�te gradjana. Crkva je 1986. Godine progla�ena gradjevinom pod za�titom grada, a 1996. je stavljena i pod za�titu dr�ave. Danas je ona kao muzej arhitektonske umetnosti postala specifi�na atrakcija Harbina. Glavna ulica ovog grada je isto toliko �uvena kao i crkva "San Sofija".

Poplo�ana je �istim granitnim plo�ama I najve�i je trgovinski centar grada. Na obe strane ulice su gradjevine evropskog stila. Funkcioner uprave ove ulice gospodin Lju Dongping obja�njava: Glavna ulica je izgradjena 1898. Godine. Na obe strane ulice postoji 71 zgrada evropskog stila I svaka od njih ima svojevrsne karakteristike u pogledu arhitekture. I radnje u ovoj ulici su internacionalne. Tu su prodavnice ruskih krznenih proizvoda, francuskih parfema, nema�kih lekova, ameri�kog benzina I �vajcarskih satova. Osim Rusa, u Harbinu su �iveli I emigranti iz vi�e od 20 zemalja. Dana�nja glavna ulica je postala jo� lep�a zbog raznobojnih semafora I svetiljki I posetioci ka�u da u�ivaju u �etnji po njoj I kupovini ode�e, nakita I drugih luksuznih proizvoda. Harbin je od samog osnivanja kombinacija kineske I strane kulture. Zato on privla�i sve ve�i broj doma�ih I stranih turista. U njemu, njima nije te�ko da pronadju originalne evropske restorane.

�uveni knji�evnik Su �ujan o tome ka�e: Ruski restorani u Harbinu prave originalna ruska jela zbog toga �to se Harbin grani�i sa Rusijom. Priliv velikog broja Rusa u ovaj grad je doneo i njihove �ivotne obi�aje, a jela su jedna vrsta uticaja njihove kulture. Restoran "Huamei" u glavnoj ulici ima stogodi�nju tradiciju. Tipi�na ruska jela koja pripremaju u njemu privla�e veliki broj gostiju. Me�tanka Vang Xiaomej navodi: Evropska jela u Harbinu su veoma ukusna. Ja sam odrasla zajedno sa Rusima, zato mi se mnogo svidjaju ruska jela. Pod mojim uticajem, I moja deca su zavolela rusku kuhinju.