• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-09-30 19:37:51    
O kamenim pe�inama Sjangtang�an

cri
Danas upozna�emo vas sa kamenim pe�inama Sjangtang�an.

Nedavno su na�i saradnici posetili kamene pe�ine Sjangtang�an okru�ene veli�anstvenim crvenim zidovima, u podno�ju planine Gu�an na ju�nom delu planinskog venca Tajhang u severnoj Kini.

Ove kamene pe�ine poti�u iz sredine 6 veka, iz vremena vladavine dinastije severni �i. Naziv Sjangtang su dobile zbog odjeka koji se u njima �uje.

Prema istorijskim zapisima, planina �igu bila je obavezna stanica na putu izme�u gradova Jedu( dana�nji Lind�ang u provinciji Hebej ) i Djinjang( dana�nji Tajjuan u provinciji Sansi ). Imperator dinastije severni �i Gao Jang je naredio da se na planini �igu izgrade kamene pe�ine, hramovi i dvorci, kako bi se koristili za odmor, rekreaciju i hodo�a��e.

Na�i saradnici su, lagano penju�i krivudavom stazom uzbrdo, usput sreli brojne hodo�a�nike. Me�u njima je bilo staraca u poodmaklim godinama, ali i mladih pristalica budizma. Oni su, dr�e�i miri�ljave �tapi�e u rukama, du� staze polagali novac i sakralne predmete, izra�avaju�i odanosti osniva�u budizma i mole�i za sre�u i miran �ivot svojih porodica.

Popev�i se na poslednjih 30-stepenica, oni su, kroz crveni ulaz, u�li u najve�u budisti�ku pe�inu ukra�enu bogatim kamenim reljefima. �irina ove pe�ine je 13.3 metra, a dubina-12.5 metara. Na najve�em stubu nalaze se tri ni�e, �to je karakteristi�no za kamene pe�ine iz vremena dinastije severni �i. Najuo�ljivija je skulptura Bude visoka 3 i po metra u sede�em stavu sa podvijenim nogama na podijumu lotosa. Na sve 4 strane nalazi se 16 ni�a ukra�enih prefinjenim reljefima.

Ju�na kamena pe�ina � Hiljadu buda � se pomalo razlikuje od prethodno opisane severne pe�ine. U njoj se nalazi hiljadu i 28 buda. U svakoj ni�i nalazi se po jedan buda, dva arhata i dva u�enika. Skulptura �aka Munija u sede�em stavu je dostojanstvena sa mirnim izrazom lica i jedva primetnim osmehom. Na zidovima su brojni reljefi.

Ovih 16 kamenih pe�ina sa preko 4 hiljade i 300 skulptura predstavljaju izuzetno bogatu riznicu za izu�avanje budizma, drevne arhitekture, skulpture, slikarstva i kaligrafije.

Bio je to prilog o kamenim pe�inama Sjangtang�an.