• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-08-26 18:29:11    
Ulica Guj�e u Pekingu

cri
Duboka je no�. Ti�ina je postepeno zamenila �um motora i u�urbanost dana. Ve�ina stambenih �etvrti je utonula u san. Me�utim, u jednoj maloj ulici u isto�nom delu Pekinga �ivot tek po�inje da se budi. To je ulica Guj�e, takozvana ulica hrane u Pekingu. Sa obe strane ove ulice, duga�ke oko 1500 metara, visi vi�e od 500 velikih i na hiljade malih crvenih fenjera oka�enih po bujnim kro�njama drve�a ili nad ulazima mnogobrojnih restorana koji su vratili nekada�nju tradicionalnu atmosferu no�nog �ivota Pekinga�ove savremene metropole i stvorili specifi�nu atrakciju. Ulilca Guj�e je poznata po raznovrsnim ukusnim jelima. Sa obe strane ulice pore�ano je u nizu vi�e od stotine restorana sa pekin�kom, �angajskom, se�uanskom, �andon�kom, guandon�kom i drugim vrstama kuhinje iz raznih krajeva Kine. �ak i kada biste svakodnevno dolazili ovde, opet bi vam bilo potrebno vi�e meseci da isprobate sve vrste jela koje ovi restorani nude. Nedavno sam sa suprugom bio u jednom restoran u ovoj ulici. Iako je bilo 2 sata posle pono�i, ovde je jo� uvek bilo vrlo �ivo. Restoran u kome smo bili se nalazi u jednom tipi�nom pekin�kom pravougaonom dvori�tu. Izraziv�i nam dobrodo�licu direktor restorana gospodin �an �in�an nas je ukratko upoznao sa svojim restoranom. Ispri�ao nam je: U doba poslednje kineske feudalne dinastije �in u ovoj ku�i je �iveo jedan general. Kada smo otvarali restoran, prilikom renoviranja , sa�uvali smo originalni stil arhitekture tipi�nog pekin�kog �etvorougaonog dvori�ta. Nismo uveli savremeni na�in grejanja, ve� smo u svakoj sobi postavili po jednu tradicionalnu trono�nu pe� na �umur.

Da bismo privukli ve�i broj gostiju i olak�ali stranim gostima na� jelovnik je i na kineskom i na engleskom jeziku. Pored kineskih specijaliteta u ovom restoranu se mogu naru�iti i jela koja predstavljaju kombinaciju kineske i evropske kuhinje. Za primer �emo navesti jedan od specijaliteta ove vrste , tzv. �Kinesku picu� koja je napravljena od kukuruznih pala�inki sa jajima, belim lukom, kineskim prazilukom i kineskim za�inima. Ovo jelo li�i na evropsku picu, ali se po tipi�nom ukusu kineske hrane razlikuje od nje . Najpoznatiji specijalitet u ulici Guj�e je jastog na se�uanski na�in. Ispr�eni jastog za�injen kineskim biberom i paprikom ima svetlo-crvenu boju, ljut ali specifi�an ukus. Obilaze�i ovu ulicu video sam u jednom restoranu mladi�a, moderno obu�enog, koji se sav posvetio u�ivanju u jastogu. Ispri�ao mi je: Ve� sa 18. godine sam po�eo da isprobavam razne specijalitete iz ulice Guj�e. Ponekad �ak nekoliko puta nedeljno dodjem ovde. Ima puno restorana koji nude razne specijalitete iz svih krajeva zemlje a gosti mogu slobodno da probaju jela koja im se dopadnu. Pored hrane koja svako ve�e privu�e veliki broj ljubitelja hrane da se okupe ovde, odnedavno se u ulici Guj�e nalazi i nekoliko malih prodavnica �ija roba---- specifi�ne igra�ke tako�e privla�e veliki broj posetilaca. To su igra�ke koje mogu da pevaju, ple�u, a neke od njih mogu �ak da na engleskom jeziku izgovore �I LOVE YOU�. Ova ulica ima istoriju dugu vi�e od stotinu godina. Starac Vang koji �ivi u ovoj ulici vi�e od 88 godina i koji je sopstvenim o�ima bio svedok svih velikih promena nam je naveo: Promene su zaista velike. Pre pola veka ovo je bio sokak. Ali uporedo sa brzim urbanisti�kim razvojem, sokak se pretvorio u ulicu kroz koju prolaze autobusi i automobili. Poslednjih godina zbog pobolj�avanja �ivotnog standarda, ljudi su po�eli da poklanjaju sve ve�u pa�nju kvalitetu svakodnevnog �ivota, te �esto odlaze na izlet, isprobavaju razne specijalitete i u�estvuju u raznovrsnim rekreacionim aktivnostima. Zbog toga se u ovoj ulici i nalazi veliki broj raznovrsnih restorana i prodavnica.