• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-08-04 21:28:47    
Selo honcun

cri
U isto�noj kineskoj provinciji Anhuj nalazi se jedno malo, ali �uveno selo koje se zove �Honcun�. Ono je okru�eno planinama, a u njemu i dandanas postoje drevne seoske ku�e, mirne uli�ice, mali most i bistra voda. Razumljivo je otuda za�to Honcun, svojim specifi�nim prirodnim lepotama i kulturnom tradicijom, privla�i veliki broj doma�ih i stranih turista. Posle posete ovom selu, �ak su i eksperti UNESKO-a bili odu�evljeni, pa je novembra 2000. godine UNESKO uvrstio ovo selo na listu �svetske kulturne ba�tine�. Iako Huncun zauzima povr�inu od samo 19 hektara, ima istoriju od 800 godina. Gledano iz daleka, selo li�i na jednog ogromnog bika: brdo na jednom kraju sela li�i na glavu bika, dva drevna drveta na brdu li�e na rogove, blokovi seoskih ku�a na telo, vodni kanal na creva, a �etiri mosta na re�ici na noge bika. Kanal proti�e ispred svake ku�e, zahvaljuju�i �emu svaka porodica mo�e da koristi �istu vodu. O tom kanalu postoji interesantna pri�a. Prema istorijskim zapisima sela, pre 500 godina postojala je samo jedna re�ica nekoliko stotina metara udeljena od sela. Zbog neprestanog pove�avanja broja stanovnika, pitanje vode je postalo sve aktuelnije. Naro�ito zato �to je u slu�aju po�ara, ljudima bilo te�ko da brzo donesu vodu da bi ga ugasili. Otuda su �itelji Honcuna odlu�ili da izgrade kanal koji �e dovesti vodu iz re�ice do svake ku�e. Od tada je pro�lo vi�e od 500 godina, a ovaj kanal neprestano dovodi �istu vodu do svake ku�e. Govore�i o ovakvom specifi�nom projektu, �uveni kineski arhitekta Jan Honxun navodi:Stanovnici Honcuna su odli�no iskoristili svoje povoljne geografske uslove. To govori da su Kinezi ve� u drevnosti po�tovali zakonitosti prirode i nau�ili kako da ih iskoriste. U Honcunu je do danas dobro o�uvano vi�e od 300 drevnih seoskih ku�a jo� iz dinastija Ming i �in koje su vladale pre 500 godina. Ove ku�e se karakteri�u belim zidovima, crnim crepovima i istaknutim strehama. Gradjene su od drvene gradje i cigala i obi�no imaju jednu veliku dnevnu prostoriju i tri do �etiri spava�e sobe. Iznad i na obe strane ulaza su skulpture od kamena ili cigala, a okolo ku�a su visoki vatrogasni zidovi. Gledano iz daleka ku�e li�e na drevne tvrdjave. Medju njima naj�uvenija je ku�a �enzhitang stara vi�e od 200 godina. Njen gazda je bio Wang Dinguj, veliki trgovac soli u dinastiji �in. Ova drvena ku�a zauzima povr�inu od 2000 kvadratnih metara i ima 60 soba raznih veli�ina. U dvori�tu su cve�e, vo�ke, bunar i rezervoar vode. �etaju�i tuda, ljudi se ose�aju kao da se nalaze u nekom labirintu. U Honcunu ve�ina ku�a je sli�na ku�i �enzhitanu. Kada borave u ovom selu, ljudi imaju ose�aj da su u mirnom, skromnom, ali slikovitom svetu i dive se ovoj svetskoj kulturnoj ba�tini. Arhitekta Jan Honxun obja�njava: Kao kulturna ba�tina �ove�anstva, selo Honcun pru�a doma�im i stranim turistima dragocenu priliku u�ivanja u kinekoj drevnoj arhitekturi, savr�enim enterijerima i dekoracijama i prirodnim lepotama.