• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-08-11 21:54:13    
Zmajev dvor

cri

U provinciji Kuej�ou, jugozapadna Kina, nalazi se �uveno �ivopisno mesto---vodopad Huanguo�u. Ovaj tre�i po veli�ini u svetu vodopad, privla�i turiste iz svih krajeva sveta. Tridesetak kilometara dalje od vodopada nalazi se prekrasno turisti�ko mesto---� Zmajev dvor �, s kojim �emo vas upoznati danas.

U stvari, zmajev dvor je velika pe�ina na vodi. Kinezi misle da je zmajev dvor, najlep�a gra�evina u vodi. Kada je svi tako nazivaju, onda je sigurno ova pe�ina neverovatno lepa.

Ulaz u pe�inu nalazi se na padini panine, a ispred njega je zmajevo jezero sa vodenom povr�inom od preko 10 hiljada kvadratnih metara. Jezero, duboko 43 metra, okru�uju strme planine. Izgleda kao da nema puta, koji vodi u pe�inu. Odjednom se kod ulaze, prikrivenog trkama, pojaviljuje nekoliko �amaca, kojima upravljaju mladi�i nacionalnosti Buji. Oni su i na�eg novinara odvezali u pe�inu.

Vodi� ka�e da se zmajev dvor sastoji od raznih podzemnih kanala i, pet pe�inskih dvorana.

U�av�i u prvu dvoranu, novinar je zapazio desetak stalaktita, koji izgledaju kao zmajevi, �to istr�aju svoje nju�ke na dole, iznazivaju�i kod posetilaca posebno ose�anje. Treba se podsetiti da Kinezi, od svih svojih mitolo�kih �ivotinja, najvi�e cene zmaja.

Uz zvi�duk vodi�a, na� �amac je kroz uzek ulaz u�ao u drugu dvoranu, gde nam do�ek prire�uje ��palir� �Dragocenih ptica grabljivica i �udesnih zveri�. Glomazan zmaj odsko�i, razne ptice se klanjaju pred feniksom, dva zmaja se igraju u vodi, majmuni se bezbri�no zabavljaju, lavovi kotrljaju lopte, a jedan detli� se krije me�u li��em drevnog drveta. Priroda je zaista velemajstor umetnosti. Od raznovrsnih stalaktita i stalagmita napravljen je � Zoolo�ki vrt �. Zato nije �udo �to se ova prostorija naziva dvoranom reljefa i fresaka.

U�av�i u tre�u dvoranu, pada nam u o�i pet zmajeva sa ra�irenim kand�ama. Iznad njih, sa tavanice vise dva komada okruglog stalaktita, belog kao mermer. Vodi� je tu sliku nazvao � Za�titom dragulja od pet zmajeva �.

�etvrta dvorana je najve�a i najlep�a u Zmajevom dvoru. Ona nosi naslov: Palata kristala. Najzanimljivije u njoj je kameno gro��e. Ispod loze, koje ina�e na zemlji cveta i daje plodove tek posle svakih tri hiljade godina, sedi i �ita knjigu devojka duga�ke kose. Koliko dugo traje njena samo�a ? Mo�da �eka da se gro��e sazri.

Kameni starac bele brade do�ekuje nas u petoj dvorani. Kao da je na� dolazak naru�io ve�nu ti�nu u dvoru, i zato upla�ena kamena �aba ska�e u vodu.

U o�ima posetilaca kamenje u zmajevom dvoru pretvara se u �ivo bi�a.

Upoznali smo vas sa jednim od �uvenih turisti�kih mesta u Kini. Ukoliko vam to prilike, budu dozvolile, do�ite da ga obi�ete.