• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-15 15:43:54    
Hu �intao : Kina �eli da sa drugim zemljama ula�e napore za ostvarenje odr�ivog rasta svetske privrede

cri
Danas je u Singapuru zavr�en 17. nezvani�an sastanak lidera �lanica Organizacije za azijsko-pacifi�ku ekonomsku saradnju (APEK). Kineski predsednik Hu �intao je na skupu apelovao na sve zemlje da ula�u napore u odr�avanje trenda stabilnog oporavka svetske privrede, najavljuju�i da �e Kina sa medjunaordnom zajednicom saradjivati u zajedni�kom suo�avanju sa izazovima i u ostvarenju sveobuhvatnog, odr�ivog i uravnote�enog rasta globalne privrede.

Na ju�era�njoj prvoj fazi 17. nezvani�nog sastanka lidera �lanica APEK-a, lideri raznih zemalja su razgovarali o ja�anju regionalnih kontakata. U dana�njoj drugoj fazi skupa je uglavnom diskutovano o mogu�nostima ostvarenja odr�ivog privrednog rasta. Upravo pre godinu dana, suo�avaju�i se sa medjunarodnom finansijskom krizom, lideri �lanica APEK-a su na samitu u Limi obe�ali da �e se boriti protiv svih vidova protekcionizma i preduzeti svestranu i koordiniranu akciju da bi se suprotstavili krizi. Godinu dana kasnije, uprkos neizvesnoj perspektivi, zabele�en je trend oporavka svetske privrede. Medjutim, u azijsko-pacifi�kom regionu je istovremeno i zabe�en povratak raznovrsnih vidova protekcionizma. Povodom toga, Hu �intao je u prvoj fazi sastanka APEK-a odr�ao govor, u kojem je apelovao na ceo svet da podi�e stepen otvaranja prema svetu i spre�i povratak protekcionizma. Dan kasnije, Hu je izneo predloge o zadr�avanju trenda stabilnog oporavka privrede i ostvarenju uravnote�enog i sistematskog razvoja globalne ekonomije.

Hu je u govoru posebno istakao da su postoje�im uticajima finansijske krize i sve istaknutijim problemima klimatskih promena i prehrambene krize, postavljeni svim zemljama novi ozbiljni izazovi za privredni oporavak i dugoro�an razvoj. U sada�njem momentu, neophodno je da sve zemlje, pridr�avaju�i se ideja "otvaranja, saradnje i ostvarenja uazjamne koristi'', zajedni�kim naporima konsoliduju postoje�e rezultate ostvarene u unapredjivanju oporavka globalne privrede, te da ula�u neumorne napore u obezbedjivanje odr�ivog privrednog rasta.

Hu je izrazo nadu da �e �lanice APEK-a zadr�ati kontinuitet i stabilnost makroekonomske politike, preduzeti solidnije i efikasnije mere za podsticanje doma�e potro�nje i potra�nje, odlu�no se pridr�avati ravnopravnog, slobodnog i otvorenog globalnog trgovinskog i investicionog sistema, i da �e istovremeno sa podsticanjem oporavka privrede, optimalizovati energetsku i industrijsku strukturu i razvijati zelenu privredu. U procesu ostvarenja odr�ivog privrednog rasta, razvijene zemlje treba da zemljama u razvoju obezbedjuju nov�anu i tehni�ku podr�ku za privredni razvoj, i da izvr�e transfer tehnologije iz oblasti za�tite �ivotne sredine, rekao je Hu.

Hu je u govoru takodje izneo mi�ljenje o istaknutim pitanjima koja ograni�avaju svetski i regionalni ekonomski i dru�tveni razvoj. On je apelovao na sve zemlje da se s odlu�nim uverenjem podr�avaju zdrav razvoj sistema multilateralne trgovine, da aktivno saradjuju u borbi protiv klimatskih promena i netradicionalnih pretnji bezbednosti, te da na razne na�ine unapredjuju proces regionalnih ekonomskih integracija. Govore�i o reagovanju na klimatske promene, Hu je ponovo naglasio da propisi u "Okvirnoj konveciji UN o klimatskim promenama'' i "Protokolu iz Kjota'' predstavljaju glavne principe u zajedni�koj borbi protiv klimatskih promena. Razvijene zemlje treba da na osnovu Okvirne konvecije i zahteva iznesenih u "Mapi puta sa Balija'', od 2012. godine, nastave smanjivanje emisije �tetnih gosova, te da zemljama u razvoju poma�u u podizanju sposobnosti za reagovanje na klimatske promene. Pored toga, zemlje u razvoju treba da sprovodjenjem strategije odr�ivog razvoja, daju sopstveni doprinos borbi protiv klimatskih promena. On je izmedju ostalog podvukao da konferencija u Kopenhagenu predstavlja zna�ajan skup za saradnju medjunarodne zajednice u borbi protiv klimatskih promena. Kina �eli da pozitivnim pristupom u�estvuje na skupu i da zajedno sa drugim zemljama ula�e napore u ostvarenje pozitivnih rezultata na njemu.

Hu je ukazao da Kina poklanja veliku pa�nju u�e��u u saradnji APEK-a u svim oblastima. Kina �e nepokolebljivo te�iti mirovnom, otvorenom i kooperativnom razvoju, i ulagati neumorne napore za ostvarenje trajnog mira, zajedni�kog prosperiteta i harmonije sveta, istakao je kineski predsednik.