• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-10-09 11:15:51    
Na dana�nji dan

cri

Dogodilo se na dana�nji dan - 20. novembar

1847. - Umro je srpski pisac, prevodilac i glumac Joakim Vuji�, otac srpskog pozori�ta. Gimnaziju je u�io u Kalo�i i Segedinu, licej i prava u Po�unu (Bratislava), dosta je putovao u�e�i strane jezike. Prva "teatralna predstavlenija" priredio je u Pe�ti, Baji i Segedinu izme�u 1813. i 1815, a u Zemunu 1823. U Srbiji je s prekidima boravio od 1833. do smrti, a u Kragujevcu i Beogradu je, kao "knja�evsko-serbskog teatra direktor", osnovao 1834. i 1836. prve pozori�ne trupe. Bio je protivnik jezi�ke reforme Vuka Karad�i�a. Napisao je "Pute�estvija" i 21 dramsko delo, uklju�uju�i "Kre�talicu", "Fernanda i Jariku" i "Ljubovnaju zavist �erez jedne cipele".

1863. - Ro�en je srpski pisac Bogdan Popovi�, profesor Univerziteta u Beogradu, �lan Srpske kraljevske akademije, jedan od osniva�a "Srpskog knji�evnog glasnika" i tvorac "beogradskog knji�evnog stila". Va�io je za velikog arbitra u estetici i znatno je uticao na evropeizaciju srpske knji�evnosti uo�i Prvog svetskog rata. Objavio je "Antologiju novije srpske lirike" i ve�i broj studija iz knji�evnosti i umetnosti.

1914. - Na Vrap�em brdu kod Lazarevca u Prvom svetskom ratu u Kolubarskoj bici poginuo je srpski oficir Dimitrije Tucovi�, vo�a socijalisti�kog pokreta u Srbiji. Predvodio je 5. aprila 1903. demonstracije u Beogradu protiv re�ima kralja Aleksandra Obrenovi�a i potom morao da emigrira. Posle Majskog prevrata, osniva�ki kongres Srpske Socijaldemokratske partije proglasio je u avgustu 1903. partijskim organom "Narodne novine", koje je ure�ivao Dimitrije Tucovi�. Diplomirao je prava u Beogradu 1906, sekretar partije postao je 1908, a teorijski �asopis "Borba" pokrenuo je 1910. Na Me�unarodnom kongresu socijalista u Kopenhagenu 1910. odr�ao je zna�ajan govor o austrougarskoj aneksiji Bosne i Hercegovine, ukazav�i na pogre�an stav austrijskih socijalista u nacionalnom pitanju i odneo ubedljivu pobedu u polemici s jednim od vo�a socijalisti�ke partije Austrije, Karlom Renerom (Renner), austrijskim kancelarom posle Prvog svetskog rata. Objavio je oko 600 radova u doma�im i stranim listovima. Bio je pacifista i vatreni protivnik rata, ali se kao rodoljub borio u oslobodila�kim ratovima Srbije. Dela: "Zakonsko osiguranje radnika", "Srbija i Albanija", "Zakon o radnjama i socijalna demokratija", "U izbornu borbu!", "Za socijalnu politiku", "Socijal-demokratski agitator", "Porezi - jedna �alosna glava u politici srpske bur�oazije", "Jedinstvo pokreta".

1945. - Po�elo je su�enje za ratne zlo�ine u Ninbergu.

1947. - U Vestminsterskoj opatiji u Londonu ven�ali su se britanska princeza Elizabeta i njen dalji ro�ak Filip Mauntbaten, biv�i princ od Gr�ke i Danske, koji se odrekao svojih titula kako bi se o�enio engleskom princezom. Princezi Elizabeti, naslednici engleskog prestola, bila je 21 godina. Filip Mauntbaten imao je 26 godina i u Drugom svetskom ratu se borio kao britanski pomorski oficir, zbog �ega je dobio titulu vojvode od Edinburga ve�e uo�i ven�anja sa Elizabetom. Ovo ven�anje diglo je duh Britancima suo�enim sa ekonomskim pote�ko�ama u posleratnom periodu. Godine 1952, nakon smrti kralja D�ord�a VI, Elizabeta je postala nova britanska kraljica, a Filip je okon�ao svoju pomorsku karijeru kako bi se koncentrisao na nove du�nosti koje je imao kao pratilac britanske kraljice. Tokom svog braka, oni su dobili �etvoro dece, prin�eve �arlsa, Endrjua i Edvarda i princezu Anu.

1975. - Umro je Francisko Franko, �panski diktator. Franko je ro�en 1892. godine. Sa svojom fa�isti�kom organizacijom, uz pomo� nema�kih nacista i italijanskih fa�ista, otpo�eo je gra�anski rat (1936-1939), sru�io legalni demokratski republikanski poredak i uveo fa�isti�ku diktaturu. Od tada na �elu �panije kao apsolutni diktator stoji Franko "kaudiljo" ("vo�a kraljevine �panije").