• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-25 18:58:36    
Kina smatra da je ispunjavanje sopstvenih obaveza klju� za uspeh konferencije u Kopenhagenu

cri
Specijalni izaslanik kineskog Ministarstva inostranih poslova za pregovore o klimatskim promenama, ambasador Ju �ingtai danas je u Pekingu ponovio da razvijene i zemlje u razvoju treba da realizuju svoje obaveze, �ime �e osigurati uspe�no odr�avanje konferencije u Kopenhagenu.

Ju je doma�im i stranim novinarima rekao da na dosada�njim pregovorima nije postignut su�tinski napredak zbog toga �to razvijene zemlje nisu pokazale dovoljno iskrenosti. On se nada da �e razvijene zemlje u praksi realizovati data politi�ka obe�anja. Ju je istakao da �e Kina u�estvovati na pregovorima pozitivnim i kontruktivnim stavom.

Do prve polovine ove godine, energetska potro�nja po jedinici bruto vrednosti doma�e proizvodnje je bila 13 odsto ni�a u odnosu na 2005. godinu, a predvi�a se da �e idu�e godine ta vrednost biti ni�a za 20 odsto.