• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-25 10:30:33    
SAD i Indija �e poja�ati strate�ke partnerske odnose i saradnju u bezbednosti

cri

Vlade SAD i Indije su ju�e u Va�ingtonu potpisale memorandum o produbljivanju saradnje u oblasti globalne bezbednosti, borbe protiv terorizma, privrede, trgovine, poljoprivrede, kulture, obrazovanja, zdravstvene za�tite, za�tite ekosredine i prehrambene bezbednosti radi ja�anja strate�kih partnerskih odnosa.

Ameri�ki predsednik ju�e se u Beloj ku�i sastao sa indijskim premijerom Manhomanom Singom, kada su razmenili mi�ljenja o bilateralnim odnosima i me�unarodnim i regionalnim pitanjima od zajedni�kog interesa. Kao va�an rezultat posete Singa SAD-u, potpisan je niz sporazuma o saradnji, uklju�uju�i i �est memoranduma.

Predsednik Obama je veze svoje zemlje sa Indijom opisao kao jedno od partnerstava koji �e definisati 21. vek.