• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
China Radio International
Takmi�enje ''Moj Peking''
Obave�tavam vas da smo po�etkom marta ove godine po�eli sa takmi�enjem "Moj Peking''. Nadamo se da �e svi na�i slu�aoci, u�enici Filolo�ke gimnazije, �lanovi kluba slu�alaca u Beogradu i Kulpinu, i svi ostali uzeti u�e��e u ovom takmi�enju.
Odgovor na pitanje slu�alaca:O pekin�koj operi
Na�a radio ku�a je od 20. novembra, putem radio talasa i Interneta, emitovala globalni kviz pod naslovom ''Pekin�ka Olimpijada�vidimo se 2008''. Ovaj kviz je trajao pola godine, a krajnji rok za slanje odgovora je 1. maj 2008. godine. Verujem da ste se tokom na�ih emisija dobro upoznali sa informacijama o toj sportskoj manifestaciji...
Kineski gra�ani proslavljaju kineski tradicionalni praznik "Juansiao"
U Pekin�kim velikim prodavnicama i parkovima odr�avaju se izlo�be fenjera, a Pekin�ki gra�ani sa velikom rado��u pose�uju ove izlo�be. Pored toga, nekoliko folklornih umetni�kih grupa u Pekin�koj trgovinskoj ulici ��ianmen" izvode prikaze za Pekin�ke gra�ane.
Vi�e>>
Pisma na�ih slu�alaca
Pismo iz Cesnaka
Kineski Radio Internacional, radio ku�a koja je ulep�ala moj �ivot
Pismo iz Ivice
Nekoliko pisama u protekla tri meseca
Moj do�ivljaj prvog puta sa CRI
Vi�e>>
Odgovor
65-godi�njica osnivanja CRI-a
Pismo za Ivicu
Pismo za Ivicu
Pismo za Dusan
Pismo za Katarinu
Vi�e>>
Kviz na�eg radia
Se�uanski specijaliteti popularni �irom sveta �arolija menjanje maski----najpoznatija ve�tina u Se�uanskoj operi
Jibin--Najlep�i grad u basenu reke Jangce Volong, rezervat pandi
Hodo�asni�ko putovanje budista po planinama Emei i Le�an Misti�ni San Singdui
Putovanje kroz "raj na zemlji"� �iu D�aigou i Huanglong Specijalni program ''Lepota Se�uana''
Op�tina Huangjao i planina Gupo(2) Op�tina Huangjao i planina Gupo (1)
Vi�e>>