• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-07-08 20:26:03    
Horoskop

cri

Dnevni horoskop - utorak, 20. novembar .2009.

Ovan
Ovan
21.03 - 20.04

Vodolija vam na sebi svojstven na�in poma�e da se dobro ose�ate. Podr�ava vas u nekim idejama i poma�e u njihovoj realizaciji. Po�to ste sa njom u vi�e nego prijateljskoj �emi, ne dozvolite da je agresivno pona�anje koje povremeno ispoljavate osujeti u daljim dobro�instvima. �to je mnogo - mnogo je, pa i od vas.

Bik
Bik
21.04 - 20.05

Poku�ajte da ostanete �to du�e u ovom stanju, za koje je karakteristi�no prisustvo optimizma i �elje da delite sve sa drugima. Nagli strastveni izlivi ose�anja �ine da zaboravljate na nesuglasice sa voljenom osobom. Na trenutak shvatate da je ljubomora neosnovana. O�ekuje vas dru�enje sa istomi�ljenicima.

Blizanci
Blizanci
21.05 - 20.06

Kad biste samo malo manje pri�ali i pretvarali se? Ali to je sve u skladu sa va�om blizana�kom prirodom - jedno govori, drugo misli, a tre�e radi. Okolina je sa ovim upoznata, pa neke va�e konstatacije tuma�i na adekvatan na�in. Nepoznate osobe su razo�arane, jer vas shvataju bukvalno. Njihov problem.

Rak
Rak
21.06 - 20.07

Rakovi i Vodolije su idealna kombinacija. Nekonvencionalnost osoba uranskog tipa savr�eno vam odgovara, bar danas. Prosto u�ivate ne samo u njihovom dru�tvu ve� i u na�inu na koji oni razmi�ljaju. Na njihovom primeru se u�ite. Povedite ra�una o imunitetu.

Lav
Lav
21.07 - 21.08

Javlja se �elja za izdvajanjem iz okru�enja, jer se u dru�tvu ose�ate inferiorno i sputano. Jedinu utehu mogu vam pru�iti istinski mudre starije osobe koje svojim savetima ne vr�e atak na va�u sujetu. Na sve strane su evidentna ograni�enja, koja se posebno odnose na familiju.

Devica
Devica
22.08 - 22.09

Poku�avate da dok pri�ate jedno, a misite drugo, prikrijete poslovne poteze. Pla�ite se konkurencije, budu�i da ste prona�li na�in kako da sa minimalnim naporom ostvarite dobru zaradu. �ivite u svetu ma�te, �to je u trenutnoj situaciji dobro za Device umetni�ke du�e. Inspiracija je nagla�ena.

Vaga
Vaga
23.09 - 22.10

Prija vam dru�tvo osoba sa kojima imate ne�to zajedni�ko. Po�to ste uspeli da prevazi�ete emotivne barijere, postali �armantni, neodoljivi i neponovljivi, partner je lud za vama. Eto na�ina kako da ga definitivno pridobijete. Problem je u tome �to niste uvek u sli�nom raspolo�enju, a da glumite ne umete.

Skorpija
�korpija
23.10 - 22.11

Ostvarujete ono �to ste zamislili, pod uslovom da vas velika sre�a ne osujeti. Kao �to vidite, aspekti sre�e mogu delovati pogubno, jer donose lenjost i sklonost ka u�ivanjima. Po�to je linija ugro�ena, savetuje se dijeta kombinovana sa fizi�kim aktivnostima. Partner je zaslu�an za re�enje goru�eg problema.

Strelac
Strelac
23.11 - 20.12

Povedite ra�una o tome �ta pri�ate i sa kim se dru�ite. Neki va�i postupci mogu dovesti do ozbiljnih problema, ali ih samo razumnim pona�anjem mo�ete otkloniti. Sve sumnjive poslove i osobe elimini�ite, jer nisu vredni truda; donose vi�e �tete nego koristi. Uspeh le�i u pravim vrednostima. Otkrijte ih!

Jarac
Jarac
21.12 - 19.01

Iako ste osetljiviji nego �to pokazujete, uspe�ete da izvesnu situaciju shvatite realno i da se ne nervirate. Ukoliko ste �eleli da do ne�ega do�ete, pa vam nije po�lo za rukom, sagleda�ete stvari iz raznih uglova i shvatiti da je tako moralo biti. Ne mo�ete ni na koga da se ljutite, jer za to nemate opravdanja.

Vodolija
Vodolija
20.01 - 18.02

Pred vama je uspe�an dan u svakom pogledu. Dodu�e, saradnici poku�avaju da miniraju stvari, ali vi se ne date. Uspe�ete da ostvarite sve �to ste zamislili, i to uz podr�ku osoba ro�enih u znaku Strelca i Raka. Poku�ajte da se na njih ugledate, te da od njih prihvatite neke savete; bi�e i te kako korisni.

Ribe
Ribe
19.02 - 20.03

Planete su zaslu�ne za to �to se ose�ate sjajno. Nude vam se mnoge �anse za poslovni napredak, pa ne dozvolite da ih iskonstruisani strahovi i kompleksi osujete. Povoljno �e pro�i one Ribe koje su prevazi�le sopstvene slabosti. Pred njima je veliko priznanje, uspeh i nov�ani dobitak.