• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-25 15:55:03    
U Pekingu odr�ana izlo�ba vrednih umetni�kih radova

cri

Danas je u Muzeju za dragocene umetni�ke predmete u Pekingu otvorena izlo�ba vrednih umetni�kih radova.

Na ovoj izlo�bi je izlo�eno vi�e od 220 vrednih umetni�kih dela pripadnika 56 nacionalnih manjina, me�u kojima su rezerbarije u drvetu, vaze, farbani tekstil i radovi od metala.

Na izlo�bi �e biti izlo�ene i skulpture od �ada, pekin�ke vaze, emarjlirani i lakirani predmeti.

Izlo�ba �e biti otvorena do 10. februara idu�e godine.

Izgradnja Muzeja za dragocene umetni�ke radove je zavr�ena 18. jula pro�le godine. Muzej se nalazi na povr�ini od 31 hiljadu kvadratnih metara. Ovaj muzej je va�na platforma za izlo�be kineskih tradicionalnih umetnina kao i dela nematarijalne kulturne ba�tine.