• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-14 19:54:13    
Otvoren 17-ti nezvani�an sastanak lidera APEK-a

cri

Nezvani�an sastanak lidera APEK-a, 17. po redu, danas je otvoren u Singapuru. Na njemu u�estvuju lideri ili predstavnici iz 21 �lanice te organizacije. Razgovara�e se o suo�avanju sa me�unarodnom finansijskom krizom, obnovi rasta svetske privrede, regionalnoj integraciji i drugim temama. 


14. novembra u 13 sati 30 minuta, prva faza sastanka je zapo�eta u predsedni�kom domu Singapura. Na dvosatnom sastanku iza zatvorenih vrata, lideri zemalja �lanica APEK-a razgovarali su o na�inu intenziviranja regionalne saradanje. Kineski predsednik Hu �intao je odr�ao  govor o podr�ci osnivanju multilateralnog trgovinskog sistema.

Portparol kineskog ministarstva inostranih poslova Ma D�aosju je o tome rekao 

„Predsednik Hu �intao je naglasio da u situaciji zajedni�kog suo�avanja sa me�unarodnom finansijskom krizom, o�uvanje stabilnosti multilateralnog trgovinskog sistema i unapre�enje procesa pregovora runde iz Dohe koriste pove�anju otvorenosti me�unarodne trgovine, borbi protiv trgovinskog protekcionizma i unapre�enju obnove svetske privrede, �to je va�no za sve zemlje �lanice, naro�ito �lanice u razvoju, u borbi protiv me�unarodne finansijske krize, a tako�e odgovaraju interesima svih strana." 

Hu �intao je naro�ito istakao da je u proteklih nekoliko godina nastavljeno ja�anje raznovrsnih oblika trgovinskog protekcionizma. Zato,sve strane treba da ispune svoja obe�anje, odlu�no se suprotstave svim vidovima trgovinskog protekcionizma, smanjuju i ukidaju trgovinske barijere i re�avaju trgovinska pitanja putem dijaloga i pregovora radi prevazila�enja me�unarodne finansijske krize i unapre�enja svestrane obnove globalne ekonomije. Portparol Ma D�aosju je izjavio da je Hu �intao u govoru obrazlo�io kineske stovove o ovom pitanju. 


„Predsednik Hu je tako�e istakao da Kina odlu�no podr�ava liberalizaciju i olak�avanje trgovine i investicija, dosledno se zala�e za formiranje pravi�nog multilateralnog trgovinskog sistema bez diskriminacije i konstruktivno u�estvuje u pregovorima runde iz Dohe. Kina se nada da �e sa svim stranama ulo�iti napore za postizanje svestranih i uravnote�enih rezultata na pregovorima runde iz Dohe." 

Ove godine je 20.ta godi�njica osnivanja APEK-a. U proteklih 20 godina, iako je APEK igrao pozitivnu ulogu u regionalnom i globalnom privrednom razvoju, jo� se suo�ava sa mnogim novim pitanjima i izazovima. Zato je Hu �intao u prvoj fazi sastanka izneo tri predloga o razvoju organizacije u budu�nosti. Prvo, APEK treba da nastavi unapre�enje procesa liberalizacije i olak�avanja trgovine i investicija. Zatim treba da pove�ava ulaganja u oblasti privredno tehni�ke saradnje, a naro�ito da pru�a pomo� �lanicama u razvoju. I najzad, APEK treba da poja�ava reforme i inovacije radi pobolj�anja sopstvenog sistema za razvoj.

Hu �intao je saop�tio da �e kineska vlada ulo�iti 10 miliona dolara za osnivanje Fonda za saradnju izme�u Kine i APEK-a radi podr�ke u�e��u kineskih zainteresovanih organa i preduze�a u privrednoj tehni�koj saradnjami sa APEK-om.